Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Нормативна уредба

Подробна информация в областта на химичните вещества може да намерите на интернет страницата на МОСВ - "Химични вещества".

 


I. Конвенции

Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители, подписана от Р. България на 23.05.2001 г. в Стокхолм, ратифицирана от Народното събрание със Закон на 30.09.2004 г., Д.В., бр. 89/2004, в сила от 20.03.2005 г.    Консолидиран вариант

Ротердамска конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди, ратифицирана със закон, Д.В., бр. 55/2000 г., обн. Д.В., бр. 33/2004 г., в сила от 24.02.2004 г.

Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии, подписана от Р. България на 18.03.1992 г. в Хелзинки, Финландия, Ратифицирана, Д.В., бр. 28/1995 г., в сила от 12.05.1995 г.


II. Регламенти

Регламент ЕО 1907/2006 на Европоейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО  и за отмяна на Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията - REACH Регламент   Консолидиран вариант

Регламент ЕО 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г./ - CLP Регламент

Регламент ЕО 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали, ОВ, L 204/1  от 31 юли 2008 г.

Регламент 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите

Регламент ЕО № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО.

Регламент ЕО № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак

Регламент ЕО № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в чл. 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди, ОВ., L 325/3 от 11 декември 2007 г.

Регламент ЕО № 1896/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. относно първата фаза на програмата, посочена в чл. 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно биоцидите

Регламент ЕО 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета

III. Директиви


Директива 67/548/ЕИО от 27 юни 1967 относно сближаването на законите и регулациите и административните разпоредби, свързани с класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни химични вещества, отменя се от 1 юни 2015 г.

Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати, отменя се от 1 юни 2015 г.

Директива 2006/121/ЕО, изменяща директива на Съвета 67/548/ЕИО за сближаването на законите, наредбите и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с цел адаптирането й към Регламент ЕО 1907/2006

Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

Директива 2003/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2003 г. за изменение на директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включвата опасни вещества

Директива 98/8/ЕО за пускане на пазара на биоцидни продукти

Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - RoHS Директива

IV. Закони


Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества /ЗЗВВХВС/, /загл. изм. Д.В., бр. 114/2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. Д.В., бр. 63/2010 г., в сила от 13.08.2010 г./ в сила от 05.02.2002 г., обн. Д.В., бр. 10 от 4.02.2000 г., посл. изм. Д.В., бр. 98 от 14.12.2010 г./

Закон за опазване на околната среда /ЗООС/, обн. Д.В., бр. 91 от 25.09.2002 г., попр. Д.В., бр. 98 от 18.10.2002 г., изм. Д.В., бр. 86 от 30.09.2003 г., посл. изм. Д.В., бр. 42 от 3 юни 2011 г.


V. Наредби

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, Д.В., бр. 68 от 31 август 2010 г., в сила от 31.08.2010 г., Прилага се до 31.05.2015 г.

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, обн. Д.В., бр. 39 от 12 май 2006 г., посл. изм. Д.В., бр. 25 от 30 март 2010 г.

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, В сила от 01.01.2008 г., обн. Д.В., бр. 4 от 15 януари 2008 г.
 
Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, Приета с ПМС № 152/30.05.2011 г., обн. ДВ., бр. 43 от 7 юни 2011 г.

ново Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент REACH, Приета с ПМС № 376/30.12.2011 г., обн. ДВ., бр. 1 от 3 януари 2012 г.

 

VI. Указания

Ново Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, издадени от министъра на околната среда и водите.

 

Формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси


Ръководство за складиране на химични вещества и препарати