Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2011 г.

45-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 45-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на жилищна сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №007002, местност “Дълбоко огнище”, землище на с. Железница, община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” .

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

44-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 44-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на вила за отдих», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №051012 в местността “Папаз чаир”, землище на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

43-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 43-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Жилищна сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №061031 в местността “Горно грамаде”, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

42-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 42-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Дърводелски цех и цех за производство на брикети», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №002005, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG00001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

41-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 41-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на склад и търговски обект», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с №069043 в местността “Въпата”, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

40-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 40-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Жилищно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с №057290, местност “Чарка”, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0002126 “Пирин Буфер” и BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

39-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 39-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Складова и хладилна база за месни, зеленчукови и др. хранителни продукти, винарна за производство на вино с административнобитова част, паркинг с 20 паркоместа, изгребна яма и ППР”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000271, местност „Потоко”, землище на с. Чучулигово, Община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0002098 “Рупите” и BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.