Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на водите

Fungi_Obel_29.06_2009_135Водите на територията на Република България се управляват като общонационален неделим природен ресурс. Управлението на водите се осъществява на национално и басейново ниво. Районите на речните басейни се определят от естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на Република България. Определените със Закона за водите речни басейни не следват административно-териториалното деление на страната. Управлението на водностопанските системи се извършва на технологичен и басейнов принцип в съответствие с условията на разрешителните за водоползване и ползване на водните обекти за различни стопански дейности и за заустване на отпадъчни води в тях. Управлението на водите и водностопанските системи и съоръжения се осъществява на основата на планове за управление на речните басейни и Национален водностопански план. Органите за управление на водите на национално ниво са Министерският съвет и министърът на околната среда и водите, а органите за управление на водите на басейново ниво са директорите на басейновите дирекции.


Нормативна уредба

Закон за водите

На основание на Закона за водите и във връзка с по-подробното регламентиране на материята, свързана с управлението на водите са издадени следните поднормативни актове:

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите

Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите

Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми

Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води

Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води - ОТМЕНЕНА

Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води

Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях

Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 на МС от 2.10.2013 г. за изменение на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 88 от 2010 г.)

Наредба за опазване на околната среда в морските води

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки

Наредба за ползването на повърхностните води

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост.

Дейности по управление на водите са регламентирани и в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за концесиите, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р. България, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за сдруженията за напояване и др., както и в подзаконовите актове към тях.


Отговорности

В рамките на териториалният си обхват РИОСВ-Благоевград осъществява контрол на:

  • обектите, формиращи отпадъчни води;
  • обектите, формиращи отпадъчни води с емисии на приоритетни и приоритетни опасни вещества;
  • изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води, издадени по Закона за водите и комплексните разрешителни, издадени по ЗООС, в т.ч. собствения мониторинг на обектите.