Съдържание

Посетители

В момента има 752  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2007 г.

18-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на автобаза, авторемонтна работилница, пункт за ГТП и склад за нови резервни автомобилни части” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с идентификационен код BG 0002076.

местоположение: поземлен имот № 153001 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, Община Гоце Делчев по скица № Ф01564/6.11.2007г., собственост на “Граматиков Интергруп “ ЕООД, гр. Гоце Делчев и Максим Иванов Пръков

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

17-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на склад за строителни материали и офиси” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с идентификационен код BG 0002076.

местоположение: поземлен имот № 137042 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, Община Гоце Делчев по скица № Ф00814/28.04.2006г., собственост на “Андрион Инженеринг “ ЕООД, гр. София

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

16-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 16 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Изграждане на складова база за промишлени стоки и магазин” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с индентификационен код BG 0002076.

местоположение: поземлен имот № 132002 в землището на гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, Община Гоце Делчев по скица № Ф01538/22.10.2007г., собственост на Красимир Руменов Пехливанов

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

15-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Жилищно строителство” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Места” с индентификационен код BG 0002076.

местоположение: поземлен имот № 125012 в землището на  гр. Гоце Делчев с ЕКАТТЕ 17395, Община Гоце Делчев по скица  № Ф00607/20.05.2005г., собственост на наследници на Димитър Атанасов Комов 

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

14-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Строителство на жилищни сгради ” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Мелнишки пирамиди” с идентификационен код BG 0002072 и с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с наименование „Среден Пирин – Али ботуш” с идентификационен код BG 0001028.

местоположение: поземлен имот № 000053 в землището на гр. Мелник с ЕКАТТЕ 47754, община Сандански по скица № Ф00060/16.05.2007г., собственост на “ФУРНИР –ПЛАСТ” ООД, гр. Симитли

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

13-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 13 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Строителство на жилищни сгради ” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Мелнишки пирамиди” с идентификационен код BG 0002072 и с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с наименование „Среден Пирин – Али ботуш” с идентификационен код BG 0001028.

местоположение: поземлен имот № 000056 в землището на гр. Мелник с ЕКАТТЕ 47754, община Сандански по скица № Ф00062/16.05.2007г., собственост на “ФУРНИР –ПЛАСТ” ООД, гр. Симитли

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

12-ОС/2007 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 12 - ОС/2007 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционното предложение за “Строителство на жилищни сгради ” с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на дивите птици с наименование „Мелнишки пирамиди” с идентификационен код BG 0002072 и с предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с наименование „Среден Пирин – Али ботуш” с идентификационен код BG 0001028.

местоположение: поземлен имот № 000055 в землището на гр. Мелник с ЕКАТТЕ 47754, община Сандански по скица № Ф00063/16.05.2007г., собственост на “ФУРНИР –ПЛАСТ” ООД, гр. Симитли

 тук може да изтеглите пълния текст на решението