Съдържание

Посетители

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №58/2021

Изх. №65(3)/28.01.2021 г.

Уведомление за изменение на “Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-75 в кв. 1 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Й. Б.

Прочети още...

Съобщение №57/2021

Изх. №2571(10)/27.01.2021 г.

Уведомления за инвестиционни предложения „Изграждане на ограда по границите на УПИ VІ345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ и „Изграждане на външно ел.захранване до имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград”

възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №56/2021

Изх. №181(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, кв. 6 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Н. Р.

Прочети още...

Съобщение №55/2021

Изх. №180(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство и ремонт на фондохранилище към Археологически музей-Сандански, разположен в подземен етаж в сграда с идентификатор 65334.300.1296.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1296 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ-САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №54/2021

Изх. №172(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на малка покривна фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 04279.628.202 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Ц. С.

Прочети още...

Съобщение №53/2021

Изх. №171(2)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.139.9, местност „Света Петка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: В. Т.

Прочети още...

Съобщение №52/2021

Изх. №162(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за изготвяне на „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI-45 в кв. 14 по регулационния план на с. Скрът, община Петрич за образуване на УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI И УПИ XVII с отреждане „за търговски обект“ и изработване на ПУП-ПЗ за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, и изработване на инвестиционни проекти на четири броя търговски обекти, попадащи в новообразуваните УПИ“

възложител: „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ООД

Прочети още...