Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №37/2021

Изх. №3328(9)/19.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води за напояване на тревни площи, декоративни храсти и хигиенизиране на бетонови площадки в поземлен имот с идентификатор 56126.119.55 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „АТ КОНСУЛТИНГ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №36/2021

Изх. №81(1)/15.01.2021 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване за промяна предназначението на УПИ XIІІ-140, кв. 15 по плана на с. Селище, община Благоевград, от „за жилищно строителство“ в „за сграда на техническата инфраструктура“ и 2. Инвестиционен проект за преустройство на обект „постройка на допълващото застрояване със селскостопанско предназначение“ в „сграда за техническа инфраструктура за разполагане на оборудване на електронни съобщителни мрежи“ за посочения имот“

възложител: Д. Р.

Прочети още...

Съобщение №35/2021

Изх. №80(1)/15.01.2021 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване за промяна предназначението на УПИ XIІ-140, кв. 15 по плана на с. Селище, община Благоевград, от „за жилищно строителство“ в „за сграда на техническата инфраструктура“ и 2. Инвестиционен проект за преустройство на обект „постройка на допълващото застрояване със селскостопанско предназначение“ в „сграда за техническа инфраструктура за разполагане на оборудване на електронни съобщителни мрежи“ за посочения имот“

възложител: Д. Р.

Прочети още...

Съобщение №34/2021

Изх. №79(1)/15.01.2021 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване за промяна предназначението на УПИ XI-140, кв. 15 по плана на с. Селище, община Благоевград, от „за жилищно строителство“ в „за сграда на техническата инфраструктура“ и 2. Инвестиционен проект за преустройство на обект „постройка на допълващото застрояване със селскостопанско предназначение“ в „сграда за техническа инфраструктура за разполагане на оборудване на електронни съобщителни мрежи“ за посочения имот“

възложител: Д. Р.

Прочети още...

Съобщение №33/2021

Изх. №3865(3)/15.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка в поземлен имот с идентификатор 59077.51.13 (номер по предходен план 051011 и 002002), местност Оризарнико - Чалтията по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ОКИ-КОНСУЛТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №32/2021

Изх. №68(1)/14.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVI - 1698 в кв. 19б по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: С. А., А. А.

Прочети още...

Съобщение №31/2021

Изх. №54(1)/14.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот 868 от кв. 45 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: Ф. М.

Прочети още...