Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №55/2021

Изх. №180(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство и ремонт на фондохранилище към Археологически музей-Сандански, разположен в подземен етаж в сграда с идентификатор 65334.300.1296.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1296 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ-САНДАНСКИ

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №180/20.01.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Вътрешно преустройство и ремонт на фондохранилище към Археологически музей-Сандански, разположен в подземен етаж в сграда с идентификатор 65334.300.1296.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1296 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда в ътрешно преустройство и ремонт на фондохранилище към Археологически музей-Сандански, разположен в подземен етаж в сграда с идентификатор 65334.300.1296.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1296 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.
Целта на преустройството е да се обособят отделни помещения за съхранение на движими културни ценности и да се създаде по-добра работна среда както за материалите, така и за работещите с тях служители на музея. Дейностите, които се предвиждат са: повдигане на пода чрез метална конструкция; обособяване на отделни помещения за различните видове материали във фонда на музея – камък, мрамор, керамика, метал; изграждане на климатична и вентилационна инсталация и уреди за контрол на влажността.
Имотът е водоснабден, електрозахранен и свързан с канализационната мрежа на населеното място. Не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуващата техническа инфраструктура.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство и ремонт на фондохранилище към Археологически музей-Сандански, разположен в подземен етаж в сграда с идентификатор 65334.300.1296.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1296 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград