Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №65/2021

Изх. №225(1)/28.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.602.2713 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. П.

Прочети още...

Съобщение №64/2021

Изх. №220(1)/28.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kW върху покрива на двуетажна масивна жилищна сграда и върху прилежащ терен в УПИ XI - 37, кв. 58 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: В. Ч.

Прочети още...

Съобщение №63/2021

Изх. №201(1)/28.01.2021 г.

Уведомление за проект за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VII602.618 с предназначение „за ср.жил. застрояване и магазини“, кв. 4 по плана на Стопански двор, Благоевград с цел промяна предназначението на границите и отреждането на УПИ VII за имот с идентификатор 04279.602.309 по кадастралната карта на гр. Благоевград с предназначение „за ср.жил. застрояване и магазини“ - ново средно застрояване, свързано със застрояването в УПИ VIII602.276, кв. 4 по плана на Стопански двор, Благоевград, имот с идентификатор 04279.602.276 по кадастралната карта на гр. Благоевград и изменение на плана за улична регулация (ПУР) на улица - тупик от о.т. 343 до о.т. 344 - о.т. 344а по имотна граница на имот с идентификатор 04279.602.310 по кадастралната карта на гр. Благоевград

възложител: М. Д. и др.

Прочети още...

Съобщение №62/2021

Изх. №200(1)/28.01.2021 г.

Уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ: Подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ XXII - 320, поземлен имот с пл. № 530 в кв. 22 по плана на с. Изгрев, община Благоевград и инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ XXII - 320, поземлен имот с пл. № 530 в кв. 22 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград

възложител: В. С.

Прочети още...

Съобщение №61/2021

Изх. №197(1)/28.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищни сгради - близнак в УПИ V - 157, кв. 16 по плана на с. Черна Места, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №60/2021

Изх. №179(1)/28.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Външно електрозахранване на поземлени имоти с идентификатори 27231.21.59, 27231.21.47, 27231.21.45, 27231.21.50, 27231.21.51, 27231.21.54, 27231.21.55, 27231.21.39, 27231.21.48, 27231.21.43, 27231.21.46, 27231.21.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград и изграждане на трафопост в поземлен имот с идентификатор 27231.21.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. Ч., А. Т.

Прочети още...

Съобщение №59/2021

Изх. №99(1)/28.01.2021 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47408.31.15, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане на имота за „добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“

възложител: „БИСТРИЦА 2002“ ЕООД

Прочети още...