Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №93/2021

Изх. №291(1)/05.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристрояване на промишлена сграда с идентификатор 57176.64.130.1 - шивашки цех в поземлен имот с идентификатор 57176.64.130 (УПИ XXVII) в местността Мацкова градина по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „БУЦЕФАЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №92/2021

Изх. №359(1)/04.02.2021 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир” – за отдел, подотдели 1294 „б“ и 1294 „г“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РИЛСКИ МАНАСТИР“

Прочети още...

Съобщение №91/2021

Изх. №357(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Дооборудване на винарска изба Логодаж, разположена в УПИ I - 635 и УПИ II - 217, кв. 28 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ВИНАРСКА ИЗБА ЛОГОДАЖ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №90/2021

Изх. №284(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - частично изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ XVI - 356, кв. 12 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград

възложител: Д. С., О. Л.

Прочети още...

Съобщение №89/2021

Изх. №282(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Поставяне на допълнителни съдове за съхранение на вино - увеличаване на капацитета на винарска изба, находяща се в УПИ І-84,86,85 в кв. 10 по плана на Капатово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ЗЛАТЕН РОЖЕН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №88/2021

Изх. №274(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на три броя жилищни сгради в УПИ VII - 244, кв. 27 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Й. Д.

Прочети още...

Съобщение №87/2021

Изх. №273(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 65334.138.7 в местността Чешмата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: К. Б.

Прочети още...