Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №72/2021

Изх. №235(1)/29.01.2021 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 37472.4.106 в местността Козия камък по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА И. К.

Прочети още...

Съобщение №71/2021

Изх. №185(1)/29.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване площта на земеделско стопанство с овощни насаждения от череши и кайсии в поземлени имоти с идентификатори 76180.31.7 и 76180.33.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: Г. А.

Прочети още...

Съобщение №70/2021

Изх. №183(1)/29.01.2021 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), състоящ се от части: 1. Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за отреждане на ПИ 02676.158.1111, ПИ 02676.158.1112 и ПИ 02676.158.1113, местност Средореко по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Банско „за обществено обслужване“ и обединение на поземлени имоти 02676.158.1112 и 02676.158.1113 по КККР на гр. Банско, при показатели за застрояване: Плътност на застрояване – 30 %; Кинт – 0.9; Озеленяване – 50 % и Кота корниз до 10 м (3 ет.); 2. Инвестиционен проект за „обществена сграда с търговски обекти и заведения“ в поземлен имот с идентификатор 02676.158.1111, местност Средореко по КККР на гр. Банско; 3. Инвестиционен проект за „обществена сграда с търговски обекти и заведения“ в новообразуван поземлен имот от обединението на ПИ 02676.158.1112 и ПИ 02676.158.1113 по КККР на гр. Банско“

възложител:„РОЯЛТЕХ 2008“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №69/2021

Изх. №3938(7)/29.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на семейни вили, външен басейн и джакузита в Хотелски комплекс „Медите“ в УПИ І - 001021, 001013, 001014, 415, 001008, 001015, местност „Бански път“, с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител:„И. Г. ТУРС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №68/2021

Изх. №4041(5)/28.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на водохващането и външния водопровод за с. Черна Места, община Якоруда, област Благоевград“

възложител:ОБЩИНА ЯКОРУДА

Прочети още...

Съобщение №67/2021

Изх. №247(1)/28.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.628.476 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:„ВЕЛТ - ИНВЕСТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №66/2021

Изх. №241(1)/28.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на винарска изба „Михови Естейт“ изградена в УПИ ІІ-212, кв. 20 по плана на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване за финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.“

възложител: „МИХОВИ ЕСТЕЙТ“ ЕООД

Прочети още...