Съдържание

Посетители

В момента има 807  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №44/2021

Изх. №112(1)/21.01.2021 г.

Уведомление за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за обединяване на имоти с идентификатори 04279.13.18 и 04279.13.19, местност Проевски чифлик–Ш.21 по КК на гр. Благоевград, с цел образуване на един нов имот с проектен идентификатор 04279.13.15, с предназначение „за складова база за промишлени стоки, магазин, офис и жилищно строителство“

възложител: М. В., Х. В.

Прочети още...

Съобщение №43/2021

Изх. №33(3)/21.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на двуетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 49432.18.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител:„ГАМА КОМЕРС“ ООД

Прочети още...

Съобщение №42/2021

Изх. №113(1)/20.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ IV - 391, кв. 40 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №41/2021

Изх. №108(1)/20.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на център за образователни инициативи в поземлен имот с идентификатор 00014.77.18 в местността Илезица/Ширината по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: А. К.

Прочети още...

Съобщение №40/2021

Изх. №101(1)/20.01.2021 г.

Уведомление за проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за УПИ I, УПИ II и УПИ XX, кв. 165 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

възложител: И. Й.

Прочети още...

Съобщение №39/2021

Изх. №75(1)/20.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Ремонт на улична мрежа на ул. „Цар Самуил“ в кръстовището с ул. „Рокфелер“, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №38/2021

Изх. №71(1)/19.01.2021 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 61813.720.5, 61813.707.37 и 61813.703. по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Н. К.

Прочети още...