Съдържание

Посетители

В момента има 787  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №57/2021

Изх. №2571(10)/27.01.2021 г.

Уведомления за инвестиционни предложения „Изграждане на ограда по границите на УПИ VІ345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ и „Изграждане на външно ел.захранване до имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград”

възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД

Във връзка с подадените от Вас уведомления с Вх. №2571/10.08.2020 г. и Вх. №2746/28.08.2020 г. на РИОСВ - Благоевград за горепосочените инвестиционни предложение и допълнителна информация и документация с Вх. №2571(7)/02.11.2020 г., съобразено и с постъпила информация и документация с Вх. №2746(3)/13.10.2020 г., Вх. №2571(9)/12.11.2020 г. и Вх. №3609(5)/21.01.2021 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционните предложения „Изграждане на ограда по границите на УПИ VІ345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ и „Изграждане на външно ел.захранване до имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград” попадат в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомленията информация и документация настоящите инвестиционни предложения са инициирани във връзка със следното основно инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти №№ 000345, 000347, 000349 и 000350, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“.
За инвестиционното предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти №№ 000345, 000347, 000349 и 000350, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград ” е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), чрез която е извършена и процедурата по оценка на съвместимостта (ОС) на същото с предмета и целите на опазване на защитените зони по смисъла на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приключила с Решение № БД-05-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград. С решението е постановено да не се извършва ОВОС, както и че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. В решението са включени и преценени и водоснабдяването и електрозахранавнето на предвидените за изграждане обекти, третирането на формираните отпадъчни води и осигуряването на транпортен достъп.
От представената с настоящите уведомления информация и документация се изясняват следните данни:
Обхвата на поземлени имоти с номера 000345, 000347, 000349 и 000350 по картата на възстановената собственост за землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград (КВС за землището на с. Рупите), съвпада с обхвата на следните поземлени имоти по действащата към момента кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Рупите):
• поземлен имот с идентификатор 49312.17.60 с площ 8567 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, начин на трайно ползване (НТП) „За друг курортно-рекреационен обект“;
• поземлен имот с идентификатор 49312.17.57, с площ 841 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, НТП „ За второстепенна улица“.
Вида територия и НТП на поземлени имоти с идентификатори 49312.17.60 и 49312.17.57 по КККР на с. Рупите са съобразени с:
 ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № І-С-36/14.03.2017 г., същият с обхват имоти с номера 000345, 000347, 000349 и 000350 по КВС за землището на с. Рупите.
С ПУП – ПРЗ са определени обхвата и конкретното предназначение на следните урегулирани поземлени имоти (УПИ):
• УПИ І345 с площ 353 кв. м, отреден за „Къща за гости, администрация и ресторант“;
• УПИ ІІ345 с площ 450 кв. м, УПИ ІІІ347 с площ 2500 кв. м и УПИ V350 с площ 2500 кв. м, отредени за „Къщи за гости и СПА център“;
• УПИ ІV349 с площ 2200 кв. м, отреден за „Къща за гости и СПА център“.
С одобрен ПУП-ПУР е определен транспортния достъп до горепосочените УПИ, в случая транспортен достъп (частна улица) с о.т. 102 – о.т. 109, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград;
 Решение № АР-49-03/30.03.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград за промяна предназначението на земеделска земя;
 одобрено със Заповед № І-С-157/28.09.2017 г. на кмета на Община Петрич изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І345, УПИ ІІ345, УПИ ІІІ347 и УПИ V350 и транспортен достъп (частна улица) с о.т. 102 – о.т. 109, местост Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград.
С изменението на ПУП – ПРЗ е образуван нов самостоятелен УПИ VІ345, 347, 350 с площ 6653.82 кв. м и отреждане за „Къщи за гости, СПА център, администрация и ресторант“, при запазване на определените с първоначалния план устройствена зона и устройствени показатели. Не е изменен обхвата и предназначението на УПИ ІV349.
За достъп до новообразувания УПИ VІ345, 347, 350 и съществуващия УПИ ІV349 е определено прекия достъп да се осъществява по улица, съгласно одобрен ПУП-ПУР с Решение №44, протокол №6 от заседание на ОбС – Петрич, проведено на 18.12.2008 г. и по транспортен достъп, представляващ частна улица с о.т. 102 – о.т. 109, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, с площ 841 кв. м и ширина 5 м и 6 м.
С изменението на ПУП – ПРЗ е одобрено и: съоръженията на техническата инфраструктура за снабдяване на новообразувания УПИ VІ345, 347, 350 и съществуващия УПИ ІV349 да бъдат изградени по транспортен достъп (частна улица) с о.т. 102 – о.т. 109, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград; заустването на отпадъчните води да се осъществява във водоплътна изгребна яма, през пречиствателно съоръжение.
Съобразено с горното, УПИ VІ345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград с площ 6654 кв. м попада в обхвата на поземлен имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по КККР на с. Рупите, с площ на имота 8657 кв. м. Списъка с координати на точките, определящи границите на УПИ VІ345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград е както следва:
Координатна система БГС2005

Точка № Координати
X Y
1. 4593882.57 313161.98
2. 4593837.09 313188.81
3. 4593835.56 313174.74
4. 4593834.36 313163.97
5. 4593827.67 313126.84
6. 4593825.81 313116.33
7. 4593860.46 313095.89
8. 4593858.15 313091.44
9. 4593894.46 313070.03
10. 4593901.71 313083.17
11. 4593929.84 313134.10
12. 4593887.42 313159.12

С настоящето инвестиционно предложение „Изграждане на ограда по границите на УПИ VІ345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ са заявени предвиждания за изграждане на ограда по границите на УПИ VІ345,347,350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, същият явяващ се част в размер на 6654 кв. м от поземлен имот с идентификатор 49312.17.60 по КККР на с. Рупите. Предвижданията са оградата да бъде с височина до 2.20 м, от които 0.60 м плътна част и до 2.20 м ажурна и дължина 363.50 м.
Предвидените строителни дейности са свързани с направа на изкопи за основите на оградата. Същите е предвидено да бъдат изпълнени без използване на взрив.
С настоящето инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел.захранване до имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ са заявени предвиждания за изграждане на трафопост в поземлен имот с идентификатор 49312.17.60 по КККР на с. Рупите и полагане на кабел 20 кV с дължина 216 м за захранване на трафопоста и осъществяване на връзка между ВЕЛ 20 кV „СВП“ и ВЕЛ 20 кV „Оранжерии“. Трасето на кабела е предвидено да премине през следните поземлени имоти по КККР на с. Рупите:
 около 47 м през поземлен имот с идентификатори 49312.17.40, вид територия „Земеделска“, НТП „За друг вид застрояване“, вид собственост „Общинска частна“;
 около 153 м през поземлен имот с идентификатори 49312.17.24, вид територия „Територия на транспорта“, НТП „За местен път“, вид собственост „Общинска публична“;
 около 13 м през поземлен имот с идентификатори 49312.17.57, вид територия „Урбанизирана“, НТП „За второстепенна улица“, вид собственост „Частна“ (собственост на възложителя);
 около 4 м през поземлен имот с идентификатори 49312.17.60, вид територия „Урбанизирана“, НТП „За друг курортно-рекреационен обект,“, вид собственост „Частна“ (собственост на възложителя).
По оста на новопроектираното трасе на ел. провода се предвижда сервитут от 2.00 м от двете страни на оста.
По цялото си трасе кабелите се предвижда да бъдат положени в кабелна система от две гофрирани РVС тръби. По трасето се предвижда да бъдат изградени 8 броя кабелни шахти.
Предвидените строителни дейности са свързани с направа на изкопи, като за направата им не е предвидено използване на взрив.
Съгласно представените данни, така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел.захранване до имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ се явява прецизирано решение за начина на електроснабдяване на обектите, предмет на основното инвестиционното предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти №№ 000345, 000347, 000349 и 000350, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“. Чрез същото са определени с точност размера на частите от поземлените имоти, засегнати от трасето на ел. провода и сервитута.
Настоящите инвестиционни предложения „Изграждане на ограда по границите на УПИ VІ345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ и „Изграждане на външно ел.захранване до имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград” не променят обхвата и предвижданията на инвестиционното предложение, оценено и одобрено чрез проведената процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, приключила с постановяване на
Решение № БД-05-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград. Не се създават условия за възпрепятстване изпълнението на заложените в решението условия.
Във връзка с горното така заявените инвестиционни предложения Изграждане на ограда по границите на УПИ VІ345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ и „Изграждане на външно ел.захранване до имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград” не попадат самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не следва да се считат и за изменение и разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда спрямо въздействието, което е оценено и разгледано в проведената процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и не подлежат на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Настоящите инвестиционни предложения не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
 защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/2010 г.);
 защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
При извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на предвиждането за изменение на първоначалното инвестиционно предложение е допустима спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, времетраенето и характера на предвидените дейности с цел реализация на горепосочените инвестиционни предложения, както и че с осъществяването им не се очаква кумулиране на въздействия със значителен отрицателен ефект върху засегнатите защитени зони в съвкупност с оценените такива чрез проведената процедура по ОС чрез приключилата с Решение № БД-05-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС за горепосоченото основно инвестиционно предложение, тъй като с настоящите инвестиционни предложения не се предвижда усвояване на други територии, извън тези на процедираното инвестиционно предложение, запазва се вероятността за ненатрупване и/или наслагване на отрицателни въздействия водещи до значително увреждане, унищожаване и/или фрагментация на природните местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване в защитените зони, до промяна на функционални и структуроопределящи фактори от значение за естественото им функциониране, както и до значително и постоянно безпокойство на видовете, включително и птици, което да доведе до прогонване на видовете или намаляване на числеността им в зоните, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху горецитираните защитени зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за инвестиционни предложения „Изграждане на ограда по границите на УПИ VІ345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ и „Изграждане на външно ел.захранване до имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград” е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС, при спазване на заложените условия в Решение № БД-05-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за конкретните инвестиционни предложения „Изграждане на ограда по границите на УПИ VІ345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, част от поземлен имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“ и „Изграждане на външно ел.захранване до имот с идентификатор 49312.17.60, местност Рупите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград” и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград