Съдържание

Посетители

В момента има 426  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №52/2021

Изх. №162(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за изготвяне на „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI-45 в кв. 14 по регулационния план на с. Скрът, община Петрич за образуване на УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI И УПИ XVII с отреждане „за търговски обект“ и изработване на ПУП-ПЗ за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, и изработване на инвестиционни проекти на четири броя търговски обекти, попадащи в новообразуваните УПИ“

възложител: „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 162/19.01.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI-45 в кв. 14 по регулационния план на с. Скрът, община Петрич за образуване на УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI И УПИ XVII с отреждане „за търговски обект“ и изработване на ПУП-ПЗ за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, и изработване на инвестиционни проекти на четири броя търговски обекти, попадащи в новообразуваните УПИ, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на Комплексния проект за инвестиционна инициатива е разрешен със Заповед № 04/15.01.2021 г. на кмета на община Петрич, съдържащ следните самостоятелни части:
1. Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI-45 в кв. 14 по регулационния план на с. Скрът, община Петрич за образуване на УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI И УПИ XVII с отреждане „за търговски обект“ и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за новообразуваните урегулирани поземлени имоти. Новообразуваните имоти ще бъдат с площи както следва:
- УПИ XIV -383 кв. м.;
- УПИ XV – 338 кв. м.;
- УПИ XVI – 345 кв. м.;
- УПИ XVII – 344 кв. м.
2. Инвестиционни проекти на четири броя търговски обекти, попадащи в новообразуваните УПИ.
Предвижда се във всеки от новообразуваните два имота да бъдат изградени постройки – ниско свързано застрояване с размери 3х4 м. Сградите ще се ползват за търговска дейност свързана със съхранение на пакетирани стоки, строителни материали и промишлени нехранителни стоки и за съхранение на оборудване на електронни съобщителни мрежи за получаване и предаване на сателитен интернет в различните му честотни диапазони.
Водоснабдяването, ел. захранването и заустването на отпадъчните води ще се осъществи от ел. разпределителната, водопроводна и канализационна мрежи на населеното място.
С проекта на КПИИ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Предвидените с КПИИ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при прилагането на плана няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000167 «Беласица». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI-45 в кв. 14 по регулационния план на с. Скрът, община Петрич за образуване на УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI И УПИ XVII с отреждане „за търговски обект“ и изработване на ПУП-ПЗ за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, и изработване на инвестиционни проекти на четири броя търговски обекти, попадащи в новообразуваните УПИ“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград