Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №58/2021

Изх. №65(3)/28.01.2021 г.

Уведомление за изменение на “Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-75 в кв. 1 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Й. Б.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №65/ 08.01.2021 г. и внесена допълнителна информация с вх. № 65(2)/22.01.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-75 в кв. 1 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Със Заповед № 174 от 12.02.2020 г. на зам. кмета на община Благоевград е разрешено изработване на гореописания план при следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм“; Устройствени показатели: Височина на застрояване – максимум – до 10 м., Максимална стойност на Кинт – 1.2, Плътност на застрояване – максимум 60 %, Плътност на озеленяване – минимум 40 %.
Съгласно представената информация и документация в УПИ УПИ II-75 в кв. 1 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград има изградена жилищна сграда на два етажа с гаражи с Разрешение за строеж № 139/12.06.2000 г. на гл. архитект на община Благоевград. Сградата е водоснабдена и електрозахранена.
С проекта на Подробен устройствен план (ПУП) се предвижда изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-75 в кв. 1 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград, както следва:
1. Изменение на регулационните линии на УПИ II-75 по имотните граници на имот с пл. № 24 и имот с пл. № 279 (общинска собственост) по кадастралния план на с. Зелен дол, община Благоевград, отреждане на новообразувания УПИ II за имот с пл. № 24 и имот с пл. № 279 (общинска собственост) с предназначение „за жилищно строителство“.
2. Отпадане на предвидената ивица за озеленяване между УПИ II и прилежащата му улица, представляваща имот с пл. № 279 (общинска собственост).
3. План за застрояване на новообразувания УПИ II-24,279 – ново ниско свободно жилищно застрояване. Новообразуваният УПИ ще бъде с площ 882 кв. м.
Съгласно представената информация с плана се предвижда запазване на съществуващата сграда в имота и не се предвижда изграждане на нови сгради.
С проекта на ПУП - изменение на ПРЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с ПУП - изменение на ПРЗ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Планът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-75 в кв. 1 по плана на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград