Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №79/2021

Изх. №205(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) - изменение на ПРЗ за УПИ VI в кв. 65 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1153 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград)

възложител: В. Ш. и др.

Прочети още...

Съобщение №78/2021

Изх. №2754(15)/02.02.2021 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот с номер 050004 в местността Бански път, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ДЕНВЪР 29“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №77/2021

Изх. №278(1)/02.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на център за пране на килими и жилищна сграда за персонала в УПИ VІ-370, кв. 36 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД - СОФИЯ

Прочети още...

Съобщение №76/2021

Изх. №251(1)/02.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 18366.19.19 в местността Шопарланка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Н. К., И. С.

Прочети още...

Съобщение №75/2021

Изх. №226(1)/02.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 04279.39.38, 04279.39.39, 04279.39.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ТЕХНОГРУП6“ ООД

Прочети още...

Съобщение №74/2021

Изх. №323(1)/01.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на производствен обект - Винарска изба „Красимира Костова - МИРА“ ЕТ за преработване на 715000 кг бяло грозде и производство на 500000 литра бяло вино, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.202.42, местност „Соколовец“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване за финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.

възложител: ЕТ „КРАСИМИРА КОСТОВА – МИРА“

Прочети още...

Съобщение №73/2021

Изх. №233(1)/01.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения в поземлени имоти с идентификатори 02676.8.508 и 02676.2.461 и отглеждане на млади фиданки в поземлен имот с идентификатор 02676.8.99 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: А. З.

Прочети още...