Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №86/2021

Изх. №264(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на подпорна стена в УПИ XVII - 88, кв. 6 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Р. П.

Прочети още...

Съобщение №85/2021

Изх. №263(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.610.355 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „СПОРТЕЛА“ ООД

Прочети още...

Съобщение №84/2021

Изх. №262(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за улична регулация (ПУР) от о.т. 215, о.т. 167, о.т. 168 и изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ VIIII - 211, кв. 16 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград

възложител: Е. М.

Прочети още...

Съобщение №83/2021

Изх. №243(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на кабелна линия НН от съществуващ МТП 20/0,4 kV в имот с идентификатор 61813.660.2 до ГЕТ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на обект „Спортен център“ в поземлен имот с идентификатор 61813.621.14, местност „Саровица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ПРО ИНВЕСТ-РАЗЛОГ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №82/2021

Изх. №234(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство на разфасовки и месни заготовки и жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 65334.131.100 и 65334.131.101, местност „Гнилник“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЗАФИРОВ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №81/2021

Изх. №224(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за “Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) на имоти с № 80.170, № 80.186 и № 80.185 по плана на новообразуваните имоти на местност „Сметището“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград, и образуване на 3 (три) броя нови имоти № 80.188, 80.189 и 80.190 по плана на новообразуваните имоти на местност „Сметището“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ и Подробен устройствен план - План за застрояване на новообразуваните имоти с № 80.170, № 80.186 и № 80.185

възложител: В. Б. и др.

Прочети още...

Съобщение №80/2021

Изх. №213(1)/03.02.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI-90, кв. 17 по плана на с. Чучулигово община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...