Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: И. Т.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с идентификатор 65334.119.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №73/2018 г.

Възложител:„К. МАНАХОВ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви в поземлени имоти с идентификатори 65108.9.138, 65108.9.129, 65108.9.127, 65108.9.46, 65108.9.13 и бъдещи лозови масиви в имоти с идентификатори 65108.9.22, 65108.9.7, 65108.9.32, 65108.9.6 и 65108.9.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение №72/2018 г.

Възложител:„КРИСИЯ 2018“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортно развлекателен комплекс в имот с № 000034, землище на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №71/2018 г.

Възложител:Г. К.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на екоселище – 6 бр. глинени къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 11315.1.6 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: "УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Извършване на дейности с нови кодове отпадъци, след включването им в сега действащото разрешение за дейности с отпадъци на площадка разположена в имот с пл. № 050031, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: “Банско терме“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на рекреационен комплекс в УПИ V в кв. 16 „А“ по плана на с. Баня, община Разлог и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 + КЕИ № 6 на находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: А. Д.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в поземлен имот №200014 в землището на с. Бистрица, община Благоевград“