Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Община Благоевград

Инвестиционно предложение: „Изграждане на гробищен парк в поземлени имоти с идентификатори 04279.151.1, 04279.151.1, 04279.151.6, 04279.151.7 и 04279.151.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №55/2018 г.

Възложител: "ПЕРФЕКТ – I“ ЕООД

Инвестиционно предложение:“Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в УПИ I-341, кв. 8 по плана на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №54/2018 г.

Възложител: П. И. Т.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел с ресторант в поземлен имот с идентификатор 21498.235.23, местност „Струго“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: “ДЖИ БИ АЙ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на рекреационен и балнеологичен комплекс с VIP зона и къща за гости в УПИ IХ, пл. № 971, кв.16 А по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“

Съобщение №53/2018 г.

Възложител:„ОГИ АУТО ПАРТС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №52/2018 г.

Възложител:„МЛЕТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.19.121 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение №51/2018 г.

Възложител:„АГРО ОЙЛ ТРАНС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изгаряне на биомаса от абсорбенти в парен котел ПКМ 4,5, находящ се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.234 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“