Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №44/2018 г.

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейни води в поземлен имот №447 в кв. 26 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №43/2018 г.

Възложител: ET “ЗП ГЕОРГИ ПЕТКАНИН“

Инвестиционно предложение: „Разширяване на производството на предприятие, разположено в имот 042005, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград и закупуване на оборудване“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „БМ-3 ИНВЕСТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на птицекланица и сондажен кладенец в поземлен имот №054009 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Велика Веселинска

Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг складова база, автомивка, търговски комплекс и офиси в поземлени имот с идентификатор 04279.22.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Д. И.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда в част от поземлен имот с идентификатор 04279.139.39, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград , област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ТРЕСОР“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на търговски комплекс, мотел, сервиз за смяна на автомобилни гуми и технически прегледи на МПС в имоти № 024043 и № 024047, местност „Дългата лака“, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №42/2018 г.

Възложител:„УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Извършване на дейности с нови кодове отпадъци, след включването им в сега действащото разрешение за дейности с отпадъци на площадка разположена в имот с пл. № 050031, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“