Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №36/2018 г.

Възложител: СЕВЕРИН ФИЛИПОВ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на консервна фабрика, търговски обект и сондаж в поземлени имоти с идентификатори 40912.91.8 и 40912.91.417 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ВИГАЛ – АБ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на автосервиз, ГТП, ТИР паркинг и логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.334.21 по КК и КР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Милена Донева

Инвестиционно предложение: “Изграждане на шест броя жилищни сгради и път за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04276.54.56 по КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №35/2018 г.

Възложител: „ДС АГРО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мини мандра – модулен тип и КТП 1х800 kVA в УПИ ІІ, кв. 39 по парцеларен план на стопански двор, местност „Кюреница“ в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №34/2018 г.

Възложител: РОСА ПАЛАТЛИЙСКА

Инвестиционно предложение:“Жилищно строителство и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.117.25, местност „Пенков чифлик - Ш.39“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ кладенец в поземлен имот №054009 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №33/2018 г.

Възложител: „ФЛОРА 2 ЛАЙФ“ ЕООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на птицекланица и сондажен кладенец в поземлен имот №054009 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №32/2018 г.

Възложител: ДИМИТЪР ИЛИЕВ

Инвестиционно предложение:“Изграждане на жилищна сграда в част от поземлен имот с идентификатор 04279.139.39, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“