Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс за професионален и масов спорт в имоти с идентификатори 47189.137.96 и 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: И. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.14 и 03504.48.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „ВТО – Фургон за обслужваща дейност“ в УПИ ХХ-49, кв. 15 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Търговски обект“ в УПИ VII-555, кв. 45 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„Мартинес 2008“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозя на площ от 21.00 дка в имот с идентификатор 39935.35.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“