Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД, гр. София

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости. СПА център и администрация в имот № 000348, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: н-ци на Алекса Трайков, гр. Петрич

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.129.10, местност „Виздол“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител н-ци на Алекса Трайков, гр. Петрич

Съобщение №30/2018 г.

Възложител:„ДИНАС-1“ ЕООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на станция за зареждане и поддръжка на електромобили и автомобили, находяща се в УПИ ХХ-786, кв.24 по плана на с. Баня, община Разлог“

Съобщение №29/2018 г.

Възложител:„СТОМИ АГРО“ ЕООД

Инвестиционно предложение:„Изграждане на кланичен пункт и мандра в имот № 375023, местност „Кантона“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ЕКОПРОМ М“ ЕОOД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерии със система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 65334.121.8 и 66334.121.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №21/2018 г.

Възложител:„Дарос Енерджи“ ООД

Инвестиционно предложение:“Създаване на лозови насаждения със система за капково напояване в имоти с №024040, №024042 и № 024039, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД, гр. София

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в имот с идентификатор 36083.59.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“