Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: “ДЖИ БИ АЙ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на рекреационен и балнеологичен комплекс с VIP зона и къща за гости в УПИ IХ, пл. № 971, кв.16 А по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“

Съобщение №53/2018 г.

Възложител:„ОГИ АУТО ПАРТС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №52/2018 г.

Възложител:„МЛЕТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.19.121 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение №51/2018 г.

Възложител:„АГРО ОЙЛ ТРАНС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изгаряне на биомаса от абсорбенти в парен котел ПКМ 4,5, находящ се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.234 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: ET “ЗП Георги Петканин“

Инвестиционно предложение: “Разширяване на производството на предприятие, разположено в имот № 042005, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград и закупуване на оборудване“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Б. П.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 65334.123.12, местност „Топорков орман“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №50/2018 г.

Възложител: „АГРО ФАРМ КЪМПАНИ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Промяна на проектната дълбочина на предвиден за изграждане сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“