Съдържание

Посетители

В момента има 35  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Д. И.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда в част от поземлен имот с идентификатор 04279.139.39, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград , област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ТРЕСОР“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на търговски комплекс, мотел, сервиз за смяна на автомобилни гуми и технически прегледи на МПС в имоти № 024043 и № 024047, местност „Дългата лака“, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №42/2018 г.

Възложител:„УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Извършване на дейности с нови кодове отпадъци, след включването им в сега действащото разрешение за дейности с отпадъци на площадка разположена в имот с пл. № 050031, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: “ВИЛА СИНТИКА“ АД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на открит плувен басейн , открита тераса, детска и спортна площадка в имот с идентификатор 65334.206.750 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №41/2018 г.

Възложител: „ЛЮБИ И ДЪЩЕРИ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за преработка на мляко с капацитет 500 л дневно в УПИ ХІІІ-1407 – бивш стопански двор по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение №40/2018 г.

Възложител: ВЕЛИКА ВЕСЕЛИНСКА

Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг складова база, автомивка, търговски комплекс и офиси в поземлени имот с идентификатор 04279.22.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №39/2018 г.

Възложител: „ДЕС-М“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Добив на скално-облицовъчни материали – гнайси от находище „Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“