Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Търговски обект“ в УПИ VII-555, кв.45 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:С.А. и Г.А.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на десет броя жилищни сгради и път за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.130.18 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс за професионален и масов спорт в поземлени имоти с идентификатори 47189.137.96 и 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:Р. Ф., Е. Т. и Х. Ф.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, кафе-бар, офиси и паркинг в поземлен имот с идентификатор 47189.162.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Енергоремонт – Кресна“ АД, ЕИК 811191172

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс в УПИ №005187 (новообразуван) от разделяне на поземлен имот № 005174, находящ се в местност „Затока“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:Б. В. и М. К.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пет броя жилищни сгради и паркинг в поземлен имот с идентификатор 65334.94.601 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:н-ци на М. Ш.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 8 (осем) броя жилищни сгради и вътрешно квартална улица в поземлен имот с идентификатор 56126.603.4556 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“