Съдържание

Посетители

В момента има 43  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: ET “ЗП Георги Петканин“

Инвестиционно предложение: “Разширяване на производството на предприятие, разположено в имот № 042005, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград и закупуване на оборудване“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Б. П.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 65334.123.12, местност „Топорков орман“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №50/2018 г.

Възложител: „АГРО ФАРМ КЪМПАНИ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Промяна на проектната дълбочина на предвиден за изграждане сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №49/2018 г.

Възложител: „КОТТОН ХИЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ТИР-паркинг, автомивка, административно-битова част, сондажен кладенец и ЛПСОВ 8–12 екв. ж. в поземлен имот с идентификатор 81832.24.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №48/2018 г.

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на гробищен парк в поземлени имоти с идентификатори 04279.151.1, 04279.151.1, 04279.151.6, 04279.151.7 и 04279.151.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №47/2018 г.

Възложител: В. Б., Й. К., Д. К., Б. Б., Б. Б.

Инвестиционно предложение: “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.29.10, местност „Склавски път“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: община Сандански

Инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейни води в поземлен имот №447 в кв. 26 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“