Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: В. Б. Ч.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на площ 28 дка, находящи с в поземлен имот №142058 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„Био хоризонт“ ООД

Инвестиционно предложение: „Модернизация на съоръжения и процеси в рибовъдно стопанство „Пирин“, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.182.480 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:“ПЛАНИНСКИ ПАРК – БЕЛИЦА“ ЕООД, ЕИК 200219896

Инвестиционно предложение: „Изграждане на атракционен парк с атракционни съоръжения в поземлен имот 03504.18.2, местност „Дедово“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, Община Белица, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: К. И. К.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на овце в поземлен имот с идентификатор 61813.297.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Инвестиционно предложение: „Комплексен проект за изграждане на ПСОВ – Кочериново в поземлен имот с идентификатор 02748.113.93 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил и главен канализационен колектор за гр. Кочериново”

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВИА ВЕРДЕ М“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения на площ от 125.452 дка в поземлени имоти с №№ 002008, 092009, 095001, 096001, 096002, 096003, 097001, 097002, 097003 и 097005 в землището на с. Левуново, община Сандански и поземлени имоти с №№ 007003, 007004 и 007005 в землището на Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Златен Рожен“ ЕООД, ЕИК 101731233

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ 207,603 дка, находящи се в землището на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“