Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №60/2018 г.

Възложител: Константин Обецанов, Атанас Ангелинин, Елена Ангелинина

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, жилищно строителство и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 02676.28.53, 02676.28.51 и 02676.28.52, местност „Карантията“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение №59/2018 г.

Възложител: Община Симитли

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец към обект „Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ на гр. Симитли и изграждане на подобекти: арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: "Перфект - I“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в УПИ I – 341, кв.8 по плана на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №58/2018 г.

Възложител: "Интерпласт" ООД, ЕИК 101764621

Инвестиционно предложение: „Комплексна автоснабдителна станция, автомивка, паркинг за ТИР и леки автомобили, КТП, обществено обслужване - търговско-складови и производствени дейности и мотел в поземлен имот с идентификатор 40539.22.66 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Инвестиционно предложение: “Външно електрозахранване НН на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №57/2018 г.

Възложител: Х. С.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство, административен комплекс и изграждане на сондажен кладенец в имот № 228013, местност „Герена“, землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: В. Б., Й. К., Д. К., Б. Б., Б. Б.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV, пл. № 302, кв.16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“