Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ЕКОПРОМ М“ ЕОOД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерии със система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 65334.121.8 и 66334.121.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №21/2018 г.

Възложител:„Дарос Енерджи“ ООД

Инвестиционно предложение:“Създаване на лозови насаждения със система за капково напояване в имоти с №024040, №024042 и № 024039, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД, гр. София

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в имот с идентификатор 36083.59.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №20/2018 г.

Възложител: „ГАЙА-1996“ ЕООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на семеен хотел в поземлен имот №126061 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №19/2018 г.

Възложител: „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД

Инвестиционно предложение:„Изграждане на винарна с обществено обслужване, контролно-пропускателен пункт и сондажен кладенец с прилежащата им инфраструктура в имоти с №№ 028014, 000474 и 000478 в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №18/2018 г.

Възложител: „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Инвестиционно предложение:„Изграждане на ПСОВ модел WEP Хleq (100 е.ж.) за пречистване н битовите отпадъчни води, формирани от бензиностанция ШЕЛ – с. Левуново, имот № 065120, местност „Валога“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №17/2018 г.

Възложител: „БАНСКО ТEРМЕ“ ЕООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на рекреационен комплекс „Спринг валей треме“ в УПИ V в кв. 16 „А“ по плана на с. Баня, община Разлог и водовземане на минерална вода от Сондаж № 4 + КЕИ № 6 на находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“