Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ТЕРА КЕРАЦА“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения в поземлени имоти с №№ 075050, 075052, 075057, 152019, 152020 и 152021 с площ 141.11 дка, находящи се в местност „Валоги“, землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА М. Ш.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 8 (осем) броя жилищни сгради и вътрешно квартална улица в поземлен имот с идентификатор 56126.603.4556 и част от поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „К. МАНАХОВ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви в поземлени имоти с идентификатори 65108.9.138, 65108.9.129, 65108.9.127, 65108.9.46, 65108.9.13 и бъдещи лозови масиви в имоти с идентификатори 65108.9.22, 65108.9.7, 65108.9.32, 65108.9.6 и 65108.9.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВИА ВЕРДЕ М“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения на площ от 125.452 дка в поземлени имоти с №№ 002008, 092009, 095001, 096001, 096002, 096003, 097001, 097002, 097003 и 097005 в землището на с. Левуново, община Сандански и поземлени имоти с №№ 007003, 007004 и 007005 в землището на Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Б. В. И М. К.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 65334.94.601 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:К.О, А.А, Е.А

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, жилищно строителство и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 02676.28.53, 02676.28.51 и 02676.28.52, местност „Карантията“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложители К.О, А.А, Е.А

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „ВТО – Фургон за обслужваща дейност“ в УПИ ХХ-49, кв.15 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“