Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщение №56/2018 г.

Възложител: „МВЕЦ МАРЕВО“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „Марево“ на р. Еловица (Градевска) в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: “ГАЛБА“ ООД, гр. София

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV, пл. № 302, кв.16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител:“МЛЕТ“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.19.121 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител:„ОГИ АУТО ПАРТС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: Община Благоевград

Инвестиционно предложение: „Изграждане на гробищен парк в поземлени имоти с идентификатори 04279.151.1, 04279.151.1, 04279.151.6, 04279.151.7 и 04279.151.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №55/2018 г.

Възложител: "ПЕРФЕКТ – I“ ЕООД

Инвестиционно предложение:“Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в УПИ I-341, кв. 8 по плана на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №54/2018 г.

Възложител: П. И. Т.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел с ресторант в поземлен имот с идентификатор 21498.235.23, местност „Струго“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“