Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ЕЛИСТРЕЙД“ ЕООД, гр. Петрич

документация за: документация за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II - 185, кв.310 по плана на гр. Петрич (поземлен имот с идентификатор 56126.601.185 по одобрени КК и КР на гр. Петрич), с което УПИ II - 185 да се раздели на два самостоятелни УПИ - УПИ XV с отреждане за „Производствено складови дейности - складове за промишлени стоки“ и УПИ XVI с отреждане за „Кравеферма“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:наследници на С.М.К.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищни сгради в УПИ II (имот пл. № 341), кв. 8А по плана на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Й. Н.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости, ресторант и механа в поземлен имот с идентификатор 11358.200.437, местност „Селото“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вишлене, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Н. К.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на два автосервиза, ТИР паркинг, автокъща и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 69119.35.4 и 69119.34.34 и обща площ 7.307 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ОКИ - КОНСУЛТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: "Изграждане на автосервиз, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС, пункт за технически прегледи на МПС, логистичен център с търговска част в поземлени имоти с идентификатори 59077.51.11 в местността „Оризарник“ и 59077.2.2 в местността „Чалтията“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д.Т.Б, Т.Х.З, М.С.К, К.С.Н, Т.Т.Ц,А.П.Ц.Й.С.И., Д.С.Ц, С.С.Ц, С.Т.М

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 27231.21.17 в местността „Бачиището“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “РОЯЛ ХИЛС РЕЗИДЪНС“ ООД

Инвестиционно предложение:“Изграждане на хотел, апартаментен хотел, СПА, ресторант, снекбар, магазини и офиси в поземлен имот 65334.97.71 в местността „Нишан таши“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград”