Съдържание

Посетители

В момента има 329  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №122/2018

Изх. №590(1)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Основен ремонт и модернизация на съществуваща масивна сграда-фурна в УПИ VIII, кв. 58 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „СИЛВА ТЕРЗИЕВА“ ЕООД, ЕИК 100879105

Прочети още...

Съобщение №121/2018

Изх. №574(1)/21.02.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за изменение на улична регулация на ул. „Гарата“ (поземлен имот с идентификатор 21498.350.685 по КК и КР на гр. Добринище) в частта до ул. „Борис Парапунов“ и ул. „Незнаен войн“ на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №120/2018

Изх. №573(1)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Тодор Каблешков“, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №119/2018

Изх. №538(1)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатори 04279.614.129.1.2 и 04279.614.129.1.3 от „ателие за кожария“ в „зоо магазин“ в имот с идентификатор 04279.614.129 по кадастрална карта на Благоевград“

Възложител: ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ

Прочети още...

Съобщение №118/2018

Изх. №494(1)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на земеделско стопанство в поземлен имоти № 009123 в землището на гр. Хаджидимово, обща Хаджидимово, област Благоевград“ в рамките на Бизнес план, финансиран по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: ЕРЗАНА КАНТАРДЖИЕВА

Прочети още...

Съобщение №117/2018

Изх. №446(1)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Увеличаване площта на земеделско стопанство, чрез създаване на трайни насаждения от праскови в поземлен имот с идентификатор 56126.157.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград“ във връзка с Бизнес план, финансиран по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител: КИРИЛ СВЕЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №116/2018

Изх. №336(2)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в имот с № 009031, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:БИСЕР ИЛИЕВ

Прочети още...