Съдържание

Посетители

В момента има 229  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-70-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-70-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотелски комплекс и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.301.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕМ СТРОЙ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-69-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-69-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ – гр. Хаджидимово, с. Копривлен, с. Ново Лески и с. Садово с капацитет 4975 екв. ж. в поземлен имот с идентификатор 77058.4.176, местност „Кокошките“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Хаджидимово

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-68-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-68-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на оползотворими отпадъци в част /1000 кв.м/ от поземлен имот с идентификатор 04279.618.88 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-67-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 777565.28.14, местност „Суракево“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СИЙУАЙНС“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-66-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотел в УПИ V - 63 в кв. 21 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Шербетов - М“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-65-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-65-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Петрич в поземлени имоти с идентификатори 56126.86.50, 56126.86.8 и 56126.147.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-64-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-64-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 40539.74.14 в местността „Демирово“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението