Съдържание

Посетители

В момента има 368  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2017 г.

БД-21-EO/13.12.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-21-ЕО/13.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за селищни образования „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачени улици“ в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, при прилагането на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: Община Банско , ЕИН 000024633

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-20-EO/30.10.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-20-ЕО/30.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) на имот №003001 в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград и изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват: поземлен имот 003001 с цел отреждането му за „Цех за бичене на дървен материал и производство на пелети“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ДАНИДАР КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 101793690

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-19-EO/26.10.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-19-ЕО/26.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР), с който регулационните линии на УПИ ХVІІ – 404,405 в кв. 11 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград се прокарват по имотните граници на имоти с пл. № 404 и пл. № 405, кв. 11 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград и Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ), с който УПИ ХVІІ – 404,405 в кв. 11 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград се отрежда за „дърводелска работилница за ремонт на мебели и гаражи”, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: А. А. П. и Ф. М. М. с адрес xxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-18-EO/09.10.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-18-ЕО/09.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за имоти с идентификатори 04279.12.31 по КК и КР на гр. Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Смф 1“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: наследници на М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-17-EO/05.10.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-17-ЕО/05.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект за „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 062008, местност „Песоко“, землище на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград с отреждане за „производствено - складови дейности - производство на пелети“ и Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на външен водопровод и външно ел. захранване до имот № 062008, местност „Песоко“, землище на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ЛОПОВО“ ЕООД , ЕИК 202769597

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-16-EO/21.09.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/21.09.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за имоти с идентификатори 04279.156.80 и 04279.156.81 по КК и КР на гр. Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Сдружение „Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-15-EO/28.06.2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/17.08.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за проект на Стратегия на водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група (МИГ) „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, област Благоевград 2012 -2020“, при прилагането на която няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Сдружение „Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27

От тук може да изтеглите пълния текст на решението