Съдържание

Посетители

В момента има 341  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №120/2018

Изх. №573(1)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Тодор Каблешков“, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Във връзка с внесеното от Вас в качеството на кмет на Община Банско уведомление с Вх. №573/13.02.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Тодор Каблешков“, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация ул. „Тодор Каблешков“ в гр. Банско е ситуирана в централната част на града и е водоснабдена и канализирана. Съществуващата канализация е изцяло смесена. Сградните канализационни отклонения са съществуващи и също заустват води от смесен произход.
С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на съществуващите водопровод и канализация чрез изпълнение на със следните дейности:
- във връзка с реконструкцията на водопроводната мрежа: подмяна на съществуващия водопровод и изместване на неговото трасе; полагане на детекторна лента с метални проводници непосредствено над уличните водопроводи; полагане на сигнална лента; монтиране на спирателни кранове и пожарни хидранти; монтиране на сградни водопроводни отклонения, както и подмяна на стари;
- във връзка с реконструкцията на канализационната мрежа: предвижда се изграждане на разделна канализация, като съществуващата ще се премахне и на нейно място ще се изгради в оста на улицата нова дъждовна канализация. Дъждовната канализация е предвидено да се заусти в съществуваща шахта СРШ1 на смесена канализация от бетонови тръби по ул. „Отец Паисий“. Предвижда се да изгради и битов канализационен колектор, който ще премине по ул. „Отец Паисий“ и ще се заусти в съществуваща връхна шахта, разположена в началото на ул. „България“. За разделяне на дъждовните от битовите отпадъчни води се предвижда във всеки имот да се изградят допълнителни СКО, само за дъждовни води.
Така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Тодор Каблешков“, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
От извършената проверка по отношение на местоположението на терена, предмет на инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ и в границите на защитен зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните две защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло: защитена зона BG0000209 „Пирин”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000209 „Пирин”, обявена със Заповед № РД-828/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Тодор Каблешков“, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград