Съдържание

Посетители

В момента има 250  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1229/2018

Изх. №4379(1)/28.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка от две класни стаи към съществуваща сграда на училище в УПИ I, кв.26 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ - С. ДЪБНИЦА

Прочети още...

Съобщение №1228/2018

Изх. №3580(11)/28.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.116.63 в местността „Проефски чифлик - Ш.39“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: А. Е. Л., Т. Д. С.

Прочети още...

Съобщение №1227/2018

Изх. №4386(1)/27.12.2018 г.

уведомление за проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.516, местност „Попина лъка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „вила“

Възложител: Д. К. Л.

Прочети още...

Съобщение №1226/2018

Изх. №4385(1)/27.12.2018 г.

уведомление за проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.533, местност „Сърчалийца“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „вила“.

Възложител: И. Н. П.

Прочети още...

Съобщение №1225/2018

Изх. №4378(1)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.1.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Н. Г. П., Д. Г. П., М. Б. М., В. Б. А.

Прочети още...

Съобщение №1224/2018

Изх. №4368(1)/27.12.2018 г.

уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обединяване на поземлени имоти с №019025 и №019026 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за образуване на УПИ І-019025,019026 с отреждане за „стаи за гости с ресторант“ и Инвестиционен проект за „Стаи за гости с ресторант“ в УПИ І-019025, 019026“

Възложител:ЕТ „СУЗАНА САРИЕВА“ ЕИК200643070

Прочети още...

Съобщение №1223/2018

Изх. №4367(1)/27.12.2018 г.

“Технологични планове за залесяване от 2018 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Гърмен“, землище на с. Горно Дряново и с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград“.

Възложител:ТП ДГС – ГЪРМЕН

Прочети още...