Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №121/2018

Изх. №574(1)/21.02.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за изменение на улична регулация на ул. „Гарата“ (поземлен имот с идентификатор 21498.350.685 по КК и КР на гр. Добринище) в частта до ул. „Борис Парапунов“ и ул. „Незнаен войн“ на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Във връзка с внесеното от Вас в качеството на кмет на Община Банско уведомление с Вх. №574/13.02.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - план за изменение на улична регулация на ул. „Гарата“ (поземлен имот с идентификатор 21498.350.685 по КК и КР на гр. Добринище) в частта до ул. „Борис Парапунов“ и ул. „Незнаен войн“ на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация ПУП е изработен въз основа на Решение №576 по Протокол №30/28.11.2017 г. от проведено заседание на Общински съвет – гр. Банско.
С плана се предвижда изменение на уличната регулация на ул. „Гарата“ (поземлен имот с идентификатор 21498.350.685 по КК и КР на гр. Добринище) в частта до ул. „Борис Парапунов“ и ул. „Незнаен войн“ на гр. Добринище, община Банско.
На този етап не са налични данни, че с ПУП- ПИУР се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното, за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за изменение на улична регулация на ул. „Гарата“ (поземлен имот с идентификатор 21498.350.685 по КК и КР на гр. Добринище) в частта до ул. „Борис Парапунов“ и ул. „Незнаен войн“ на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
От извършената проверка по отношение местоположението на териториите, предмет на ПУП в регулационните граници на гр. Добринище, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните защитени зони:
• защитена зона BG0001021 „Река Места”, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.);
• защитена зона BG0000209 „Пирин”, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000209 „Пирин”, обявена със Заповед № РД-828/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.), чийто граници се припокриват изцяло.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за изменение на улична регулация на ул. „Гарата“ (поземлен имот с идентификатор 21498.350.685 по КК и КР на гр. Добринище) в частта до ул. „Борис Парапунов“ и ул. „Незнаен войн“ на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград