Съдържание

Посетители

В момента има 249  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №143/2018

Изх. №731(1)/28.02.2018 г.

Горскостопанска програма за имот с №099011, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЙНА МЕХАНДЖИЙСКА

Прочети още...

Съобщение №142/2018

Изх. №728(1)/01.03.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изменение на обект базова станция № 2609 на „Теленор България“ ЕАД и базова станция SO1781 на „БТК“ ЕАД, разположени в имот с номер 029005 в местността Голака, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ТЕЛЕНОР “ АД ЕИК 130460283

Прочети още...

Съобщение №141/2018

Изх. №739(1)/28.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищни сгради – два броя в УПИ XIII, кв. 12 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЕИК 130277958

Прочети още...

Съобщение №140/2018

Изх. №694(3)/28.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство - изграждане на къща в поземлен имот с идентификатор 65334.89.36 в местността Склавски път по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Б. С. П.

Прочети още...

Съобщение №139/2018

Изх. №677(1)/28.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ XXXVI, кв. 11 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЕИК 130277958

Прочети още...

Съобщение №138/2018

Изх. №676(1)/28.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване НН на авторемонтна работилница и автомивка в поземлен имот с номер 034032 в местността Капсии, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЕИК 130277958

Прочети още...

Съобщение №137/2018

Изх. №3402(11)/28.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Магазин за мебели, хотел, заведение за хранене с вътрешен детски кът, работилница за производство на мебели, складове, басейни, офиси, монтаж на фотоволтаични инсталации и съоръжения за производство на ел. енергия до 30 kW в поземлени имоти с идентификатори 56126.238.53 и 56126.238.13 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „НАНОВ“ ООД ЕИК 101639542

Прочети още...