Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №118/2018

Изх. №494(1)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на земеделско стопанство в поземлен имоти № 009123 в землището на гр. Хаджидимово, обща Хаджидимово, област Благоевград“ в рамките на Бизнес план, финансиран по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: ЕРЗАНА КАНТАРДЖИЕВА

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 494/09.02.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Увеличаване на площта на земеделско стопанство в поземлен имоти № 009123 в землището на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на Ерзана Кантарджиева– земеделски производител, директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с писмо изх. №2889(1)/30.08.2016 г.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда увеличаване на площта на земеделското стопанство, чрез засаждане на 4,060 дка кромид лук в поземлен имоти №009123 с обща площ 4,423 дка, с начин на трайно ползване: „посевна площ“. Останалата част от имота (0,363 дка) е предвидено да се поддържа под угар.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на земеделско стопанство в поземлен имоти № 009123 в землището на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград