Съдържание

Посетители

В момента има 147  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 07377.64.11, местност Балвано по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВИРТУС ИНВЕСТМЪНТ“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на електроцентрала с комбиниран паро-газов цикъл за производство на електрическа енергия от природен газ с обща входяща топлинна мощност от 276,2 MW в поземлен имот с идентификатор 49312.12.40, местност Германица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

документация за Уведомление за Проект за Подробен устройствен пан - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 69119.67.78, местност Пещерата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград за „фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ПАСИЩНО ПРАСЕ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенeц, изградено в поземлен имот с идентификатор 39935.37.8, местност Турски гробе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Гоце Делчев, В. Ч.

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.213.14, местност Симитли-чаир по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Гоце Делчев, „ЛОНАТУР“ ЕООД

документация за: Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлени имоти с идентификатори 87802.53.34, 87802.53.35 и 87802.53.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Жм“

Прочети още...

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ПАСИЩНО ПРАСЕ“ ЕООД

инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец „Тк-1“ изграден в поземлен имот с идентификатор 39935.37.8, местност „Турски гробе“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград”