Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „НАЙ 2017“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Разширение и технологична модернизация на свинеферма с капацитет 200 бр. свине и изграждане на транжорна в част от поземлен имот с идентификатор 68792.182.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„АГРО ФАРМ КЪМПАНИ"

Инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на месодайни крави и телета в поземлени имоти с идентификатори 56126.95.20 и 56126.95.21 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ДЖИ ЕС ЕЛ ЛОГИСТИК“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.364.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.44.109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел поддържане чистотата и поливане на зелени площи“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.621.147 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална зона „Смф“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „Конкорд КГБ“ ООД

документация за: Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 48578.2.512, местност „Падарка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград за промяна на предназначението от „изоставена орна земя“ в „за фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и "Укев транс" ЕООД

документация за: Проект на изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ за поземлен имот с идентификатор 57159.58.15 в местността „Над междата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“