Съдържание

Посетители

В момента има 83  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Сандански

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на парк „Св. Врач“ – Север, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 20780.41.23, 20780.41.9, 207.41.11, 20780.41.13 и 20780.41.14, местност „Фусковица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АЛИТ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел, медицински център с СПА-център в поземлен имот с идентификатор 02676.150.24, местност „Герачни улици“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: В. Р.

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център в поземлен имот с идентификатор 47189.139.36 с площ 6.003 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Гърмен

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална зала в УПИ І от кв. 5 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „АЛИТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен хотел, медицински център и СПА-център в поземлен имот с идентификатор 02676.150.24, местност „Герачни улици“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград “

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: А. К.

Инвестиционно предложение: „Къщи за гости и ресторант поземлен имот с идентификатор 40926.151.20, местност „Арнаудовото“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърланово, община Сандански, област Благоевград“