Съдържание

Посетители

В момента има 244  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И „ЕКОЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлени имоти с идентификатори 02600.14.35 и 02600.14.38, местност Топлица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект на Програма за управление на отпадъците на община Благоевград, област Благоевград за периода 2021 - 2028 г."

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Б. С.

документация за инвестиционно предложение:„Изграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване с магазини, офиси, заведение за хранене и отделно от многофункционалната сграда за обществено обслужване като самостоятелен обект - магазин за строителни материали в поземлен имот с идентификатор 40052.28.76, местност Беглико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Б. С.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване с магазини, офиси, заведение за хранене и отделно от многофункционалната сграда за обществено обслужване като самостоятелни обекти: магазин за строителни материали и автомивка в поземлен имот с идентификатор 40052.28.76, местност Беглико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и В.Л. и А.С.

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 62699.63.3, местност Чешмата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград с цел поправяне на явна фактическа и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина – „Жм“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

Инвестиционно предложение: Разширение на гробищен парк - Сандански в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 65334.140.5, 65334.140.6, 65334.140.11 и част от имоти с идентификатори 65334.140.12, 65334.140.28, 65334.140.29, 65334.140.30, 65334.140.31, 65334.140.32, 65334.140.58, 65334.140.61, 65334.140.63, 65334.140.64, 65334.140.65, 65334.140.66, 65334.140.67, 65334.140.68, 65334.140.69, 65334.140.70, 65334.140.71, 65334.140.72, 65334.140.73, 65334.140.74, част от имот 65334.140.75, 65334.140.76, 65334.140.77, 65334.140.78, 65334.140.79, 65334.140.80, 65334.140.81, 65334.140.83, 65334.140.100, 65334.140.101, 65334.140.103, 65334.140.104, 65334.140.105, 65334.140.106, 65334.140.119, 65334.140.135, 65334.140.143, 65334.140.144 и 65334.140.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЕКОМИЛК БГ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: за „Монтиране на поставяем обект – мини мандра за производство на млечни продукти с дневен капацитет 500 л мляко в поземлен имот с идентификатор 38532.200.235, местност Лялевото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“