Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „АГРО ИН 2001“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на топлоелектрическа инсталация в поземлен имот с идентификатор 56126.452.22, местност Амушева лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Благоевград

Инвестиционно предложение: „Индустриален парк за високотехнологични интензивно базирани на знания услуги в поземлен имот с идентификатор 04279.621.147 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „РЕГНУМ“" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 61813.541.18 и 61813.541.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: ЕТ „ЙОСИФОВ И СИН МММ - ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ“

Инвестиционно предложение: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали (амфиболити) „Мартин“, разположено в землището на с. Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ОРБЕЛ КОНСОРЦИУМ" ООД

Инвестиционно предложение: „Кариера за добив на брекчоконгломерати, пясъци и чакъли в концесионна площ „Ботушчето“ в землището на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.148.44, местност Мутишица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена зона – Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: С. Б. и И. Б.

документация за: Проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04279.32.28 в местността Сухия бунар - Ш.54 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението му от „нива“ в „за производствено - складови дейности - логистично - търговски комплекс с производствена част““