Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Гърмен

Инвестиционно предложение: „Открит паркинг в поземлени имот с идентификатор 37472.42.63, местност „Миливада“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „МЕТАЛИНВЕСТ" ЕООД

Инвестиционно предложение: "Разширение на дейността на съществуваща площадка за дейности с отпадъци находяща се в УПИ ІХ-47 и УПИХ-46.645, кв. 3 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград- увеличаване на количеството на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и включване на нов отпадък излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)"

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Супереко“ EООД

Инвестиционно предложение: „Съхранение на отпадъчен найлон за рециклиране в УПИ Х, кв. 23 по плана на с. Полена, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Инвестиционно предложение: „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „НАЙ 2017“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Разширение и технологична модернизация на свинеферма с капацитет 200 бр. свине и изграждане на транжорна в УПИ ХХV, кв. 25 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Разлог

документация за уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатор 02693.107.60, 02693.107.59 и 02693.107.63, местност „Ибидимици“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград с цел отреждане за „Фотоволтаична централа“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на два броя сондажни кладенци в поземлен имот с идентификатор 56126.65.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел допълнително питейно водоснабдяване на гр. Петрич“