Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

документация за Уведомление  за Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14492.6.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна“ за промяна на предназначението от „нива“ в за „фотоволтаична електроцентрала, трафопост КПП, противопожарен резервоар и други помощни сгради и съоръжения“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ИЛИНДА“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали, на площ от 89.3 дка на находище „Беслен“ в землището на с. Беслен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на супермаркет за хранителни и битови стоки тип „Лидл“ в поземлени имоти с идентификатори 04279.621.80 и 04279.621.81 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Св. Ц., А. В., К. М

Инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 68792.39.32, 68792.39.33, 68792.39.34, 68792.39.35, 68792.39.36, 68792.39.37, 68792.39.38, 68792.39.39, 68792.39.40, 68792.39.41, 68792.39.42 и 68792.39.43 и път за достъп в поземлен имот с идентификатор 68792.39.44, местност Беров валог по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МЕБЕЛ КОМЕРС“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Замяна на част от горивото (дърва за огрев) на съществуващи отоплителни инсталации (4 броя печки) с дребна дървесина (талаш, трици, стърготини, изрезки и др.) в цех за производство на мебели от масивна дървесина, находящ се поземлен имот с идентификатор 21498.126.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КАТАРИНО ПРОПЪРТИ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 61813.93.10, 61813.93.11 и 61813.93.79 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина 80 м в поземлен имот с идентификатор 56126.175.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел напояване на оранжерии, изградени в имота“