Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Сандански

документация за инвестиционно предложение: „Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна в поземлен имот с идентификатор 65334.210.650 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и поземлен имот с идентификатор 56839.91.493 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Сандански

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейна вода в част (4350 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 43150.4.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Булстоун-9“ ООД

Инвестиционно предложение: „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали /гнайси и гнайсошисти/ „Сливнишки дол“, разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Елъф“ ООД

Инвестиционно предложение: „Установка със затворен водообмен за интензивно отглеждане на риба в домашни условия в обект с идентификатор 65334.301.6380.2, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65334.301.6380 с адрес гр. Сандански, ул. „Панайот Волов“ № 5, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: К. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за търговия, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.169.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство - къщи за настаняване на туристи в УПИ І общ., УПИ ІІ общ., УПИ ІІІ общ., УПИ ІV общ., УПИ V общ., УПИ VІ общ., УПИ VІІ общ., кв. 30 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЛИДЛ България“ ЕООД.&KO.КД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на магазин за хранителни стоки тип „LIDL“ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1468 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“