Съдържание

Посетители

В момента има 373  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №119/2018

Изх. №538(1)/21.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатори 04279.614.129.1.2 и 04279.614.129.1.3 от „ателие за кожария“ в „зоо магазин“ в имот с идентификатор 04279.614.129 по кадастрална карта на Благоевград“

Възложител: ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 538/ 13.02.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатори 04279.614.129.1.2 и 04279.614.129.1.3 от „ателие за кожария“ в „зоо магазин“ в имот с идентификатор 04279.614.129 по кадастрална карта на Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда изменение на самостоятелен обект с площ 75 кв. м, разположен на първи (партерен) етаж от триетажна масивна сграда на ул. „Александър Стамболийски“ №8 (в имот с идентификатор 04279.614.129), гр. Благоевград от „ателие за кожария“ в „зоо магазин“. Не се предвижда извършване на строителни дейности.
Сградата е водоснабдена и електроснабдена от разпределителните мрежи на гр. Благоевград. Отпадъчните води са включени в канализационната мрежа на населеното място.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове птици в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002099 „Кочериново”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатори 04279.614.129.1.2 и 04279.614.129.1.3 от „ателие за кожария“ в „зоо магазин“ в имот с идентификатор 04279.614.129 по кадастрална карта на Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград