Съдържание

Посетители

В момента има 738  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2022 г.

БД-55-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Доставка и въвеждане в експлоатация на хидравлична турбина на вход напорен резервоар Банско в поземлен имот с идентификатора 02676.19.149, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра с капацитет 500 л мляко на ден в поземлен имот с идентификатор 40912.176.1 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2018“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс със зона за релакс, търговски обект, кафе аперитив и гаражи в поземлен имот с идентификатор 53326.500.43 в местността Градец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: В. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-52-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на козеферма с капацитет 1080 броя животни в поземлени имот с идентификатор 77058.12.151 по одобрени кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово и селскостопанска сграда за отглеждане дребни живот (300 бр.) и торова лагуна в поземлен имот с идентификатор 77058.5.285 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАТАНД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци в част (4 000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 43243.20.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СЪН СИТИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс с обществено обслужване, хотел, спортни съоръжения, трафопост и прилежаща техническа инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 65334.301.9525 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „САНДАНСКИ ИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.29.35, местност Кошерината по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: П. Т., В. Т., Х. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението