Съдържание

Посетители

В момента има 795  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №136/2018

Изх. №670(2)/27.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Канализация на с. Краище, община Белица, област Благоевград - актуализация на клонове 36, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55“

Възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №135/2018

Изх. №667(1)/27.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на център за спешна медицинска помощ в поземлен имот с идентификатор 04279.603.495 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, вкл. нова улица от о.т. 97а, 97б до о.т. 97в“.

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прочети още...

Съобщение №133/2018

Изх. №392(3)/27.02.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на имот с № 77.2241, местност „Габеро“, землище на с. Рилци, община Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

Прочети още...

Съобщение №134/2018

Изх. №692(1)/26.02.2018 г.

уведомление за инвестиционно предложение “Пристройка на жилищна сграда, преустройство на тавана в жилище и преустройство на партерния етаж в изба за съхранение, отлежаване и продажба на вино с дегустационна в УПИ VІІІ-135 в кв. 21 по плана на с. Враня, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: ВАЛЕРИ ГЪЛЪБОВ

Прочети още...

Съобщение №132/2018

Изх. №668(1)/26.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за обществено обслужване с арт галерия, кафе и магазин, и обединяването ѝ с магазин част от съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2129 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (УПИ ХІV-2129, кв. 42 по плана на гр. Банско)“

Възложител: ИВАН ДЖОЛЕВ, НИНА ДЖОЛЕВА

Прочети още...

Съобщение №131/2018

Изх. №666(1)/26.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтиране на линия за печене на чушки към съществуващ обект - цех за първична обработка на гъби и диворастящи плодове в УПИ I-183,186,187, кв. 5 по плана на с. Филипово, община Банско, област Благоевград и закупуване на оборудване“.

Възложител: „ЮСИ“ ЕООД, ЕИК101523741

Прочети още...

Съобщение №130/2018

Изх. №640(1)/26.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 17395.75.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ИВАН ИЛЧЕВ

Прочети още...