Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

І. НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за опазване на околната среда
Закон за водите
Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите
Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

 

II. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Контрол върху състоянието на водите и водните обекти по поречията на реките Струма и Места в териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград.

СПИСЪК на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, и включени в "Информационна система за мониторинг и управление на водите" за 2019 година

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ФОРМИРАЩИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ЗАУСТВАЩИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ, И ВКЛЮЧЕНИ В "ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА   ВОДИТЕ" по ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ ЗА 2019 год.  
НАИМЕНОВАНИЕ

НАСЕЛЕНОМЯСТО/

ОБЩИНА

Река ПОРЕЧИЕ брой зауствания брой проби  
1 Община Кочериново, Канализационна система на гр. Кочериново гр.Кочериново р. Рилска СТРУМА 1 1  
2 "Евро мийт енд милк" ЕООД гр. Благоевград -   Кланица и месопреработка, млекопреработка и кравеферма гр. Кочериново гр.Кочериново дере, приток на р. Рилска СТРУМА 1 2  
3 Община Благоевград, Канализационна система гр.Благоевград с ГПСОВ гр. Благоевград р. Струма СТРУМА 1 2  
4 "Грома холд" ("Агромах" до 04.10.2018 г.) ЕООД с. Бело поле, Производствена база с. Бело поле - ТМСИ и асфалтова база и Бетонов център с. Бело поле/Благоевград р. Струма СТРУМА 2 4  
5 "26 май" ЕООД   Благоевград - Галваничен цех с. Покровник с. Покровник/Благоевград р. Струма СТРУМА 1 2  
6 Община Симитли, Канализационна система гр. Симитли гр. Симитли р. Струма СТРУМА 2 2  
7 Община Кресна, Канализационна система гр. Кресна гр. Кресна, с. Сливница, с. Долна Градешница/Кресна р. Струма СТРУМА 4 4  
8 Община Сандански, Канализационна система гр. Сандански гр. Сандански р. Санданска Бистрица СТРУМА 1 1  
9 Община Петрич, Канализационна система гр. Петрич гр. Петрич р. Струмешница СТРУМА 1 1  
10 "Екорепласт" ЕООД гр. София - Цех за рециклиране на пластмасови отпадъци с. Капатово, общ. Петрич с. Капатово/Петрич р. Мелнишка СТРУМА 1 2  
11 Община Якоруда, Канализационна система гр. Якоруда гр. Якоруда р. Места МЕСТА 2 2  
12 Община Белица, Канализационна система гр. Белица гр. Белица р. Места МЕСТА 6 6  
13 Община Белица, Канализационна система с. Горно Краище и с. Дагоново с. Горно Краище и с. Дагоново/ Белица р.Места МЕСТА 1 2  
14 "Екоинженеринг - РМ" ЕООД гр. София, ПСОВ с. Елешница, с. Елешница/Разлог Вълчо дере, приток на р. Места МЕСТА 1 2  
15 Община Разлог, Канализационна система гр. Разлог с ГПСОВ гр. Разлог, м. Ръковиците р. Изток МЕСТА 1 2  
16 Община Банско, Канализационна система гр. Банско с ПСОВ гр. Банско р. Глазне МЕСТА 1 2  
17 "Юлен" АД- гр.Банско, Канализационна система с ПСОВ м. "Бъндеришка поляна" Туристическа и ски зона гр. Банско, м.Бъндеришка поляна/Банско р. Бъндерица МЕСТА 1 1  
18 "Юлен" АД - гр.Банско, Канализационна система с ПСОВ м. "Шилигарника" Туристическа и ски зона гр. Банско, м. Шилигарника/Банско дере, ляв приток на р. Икришка МЕСТА 1 1  
19 "Юлен" АД - гр.Банско, Канализационна система с ПСОВ м. "Платото" Туристическа и ски зона гр. Банско, м. Платото/Банско дере, десен приток на р. Икришка МЕСТА 1 1  
20 Община Гоце Делчев, Канализационна система гр. Гоце Делчев гр. Гоце Делчев р. Градска (р. Туповишка) МЕСТА 1 1  
21 Община Хаджидимово, Канализационна система гр. Хаджидимово, с. Садово, с. Ново Лески, и с. Копривлен гр. Хаджидимово р. Места МЕСТА 1 1  
22 "Карлсберг България" АД гр. София - Пивоварна Благоевград (Комплексно разрешително) гр. Благоевград ГК СТРУМА 1 2  
23 Община Разлог, РДНО -Разлог, обслужващо общини Разлог, Банско, Якоруда, Белица(комплексно разрешително) с. Баня/Разлог р.Драглишка МЕСТА 2 4  

 

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД, ФОРМИРАЩИ EМИСИИ НА ПРИОРИТЕТНИ И ПРИОРИТЕТНО ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

(по приложения № 1 и 2 от Наредбата за стандартите за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители)

  1. „26 май“ ЕООД гр. Благоевград - Галваничен цех с. Покровник, общ. Благоевград
  2. „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД гр. София - ПСОВ с. Елешница, общ. Разлог
  3. Община Разлог - Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) – Разлог, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда