Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-26-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-26-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Укрепване на речен бряг на река Струма, чрез възстановяване на подпорна стена с дължина 101 м в поземлен имот №005001, местност Завоя, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-25-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-25-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори, собственост на ТП „Държавно горско стопанство Елешница“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Елешница“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-24-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-24-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62640.23.63 в местността Камене по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград“

Възложител: Д. Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-23-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-23-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година в гори собственост на държавата в териториалния обхват на ТП ДГС „Кресна“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство - Кресна“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-22-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-22-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с авторемонтна работилница и автомивка в УПИ I, кв.64 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: И. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-21-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-21-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 87802.27.88 в местността Сарп дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: С. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-20-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-20-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка на билки и диворастящи гъби в поземлен имот с идентификатор 37472.42.66 в местността „Погорник“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Е. Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението