Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-09-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-09-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-09-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 62640.39.31, местност Бунаря по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, от „нива“ в „друг вид земеделска земя“.

Възложител: Община Гърмен

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-08-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-08-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-08-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на парници в поземлени имоти с идентификатори 32665.12.74, 32665.12.75, 32665.14.16 и 32665.14.18 местност Гладно поле по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“.

Възложител: Е. Х.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-07-П/2022 г. от 20.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-07-П/2022 г. от 20.09.2022 г.

за издадено Решение №ОС-07-П/2022 г. от 20.09.2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от малини в поземлен имот с идентификатор 37472.3.12, местност Ранча по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“..

Възложител: М. С.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-06-П/2022 г. от 19.08.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-06-П/2022 г. от 19.08.2022 г.

за издадено Решение №ОС-06-П/2022 г. от 19.08.2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 14492.18.4, 14492.18.49 и 14492.18.50 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна) от „лозе“ в „нива“ и на поземлен имот с идентификатор 14492.18.5 по КККР на гр. Кресна от „ливада“ в „нива“.

Възложител: „Солар 21 МВ“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-05-П/2022 г. от 15.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-05-П/2022 г. от 15.06.2022 г.

за издадено Решение №ОС-05-П/2022 г. от 15.06.2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция и търговски обект“, предвидено да се реализира в имоти с номера 013010 и 013025 в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, чрез изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 250 kW“.

Възложител: М. А. Н.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-05-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-05-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-05-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 47754.2.145 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград.

Възложител: Община Сандански

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-04-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-04-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-04-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 43181.3.115, местност Бисерска лъка по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград и осигуряване на транспортен достъп до имота през поземлен имот с идентификатори 43181.3.138 и част от поземлен имот с идентификатор 43181.3.137 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител: М. Ч.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението