Съдържание

Посетители

В момента има 473  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-02-П/2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-02-П/2024 г.

за издадено Решение №ОС-02-П/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в имот с идентификатор 38666.56.299 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Корница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград“

Възложител: И. М.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-01-П/2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-01-П/2024 г.

за издадено Решение №ОС-01-П/2024 г. за прекратяване на административното производство за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън населени места, за проектни обслужващи пътища за проучвателна площ „Благовец”, по КККР на с. Лъки и с. Копривлен, общ. Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ЕТЕ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-23-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-23-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-23-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 49179.13.31 в местността Равна по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Т. К. Х-П

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-22-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-22-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-22-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) за поземлен имот с идентификатор 17395.82.103 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел отреждането му за „производствени и складови дейности““

Възложител: Г. Д.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-21-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-21-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-21-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Залесяване с медоносни видове и немедоносни видове за възстановяване на естествени горски площи. Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“

Възложител: „ЛДГ ЕКО“ ЕООД, гр. Петрич

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-20-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-20-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-20-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Залесяване с медоносни видове и немедоносни видове за възстановяване на естествени горски площи. Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“

Възложител: „БГ МЕТЕОРА“ ЕООД, гр. Петрич

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-19-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-19-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-19-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на автопочистващ комплекс към „Център за автомобилна диагностика – ниско тяло“ в поземлен имот с идентификатор 61813.750.124 – УПИ II, кв. 136а по плана на гр. Разлог, общ. Разлог, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „Дюран-Деница Грънчарова“, гр. Разлог

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението