Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Решение №10/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №10/14.09.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №10/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №БД-41-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ – Благоевград, с което e решено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02748.113.953, местност До КАНТОНА по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „АКВАТУР 01“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-19-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости и собствен водоизточник в имот №027054 с площ 6.748 дка, местност „Цикандилка“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено писмо с изх. № 836(8)/09.06.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено писмо с № 836(8)/09.06.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до управителя на „АЛИТ” ЕООД, с Бенковски, в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.150.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-42-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-42-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.601.4787 и площ 1239 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-41-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-41-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за имитиращи млечни продукти в УПИ XXIII, кв. 40 по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-29-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-29-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Бачево“ на река Бачевска в землището на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали от находище „Умата“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...