Съдържание

Посетители

В момента има 481  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП

Възложител:И. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 10 бр. къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, 2 бр. рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.14 и 03504.48.8 по КК и КР на гр. Белица, община Белица, област Благоевград"

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „ДИНАС-1“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на станция за зареждане и поддръжка на електромобили и автомобили и изграждане на сондажен кладенец в УПИ ХХ -786, кв.24 по плана на с. Баня, община Разлог

Съобщение за постъпило уведомление за ИП

Възложител: „Лозеница 2018“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозя на площ от 353.571 дка в имоти с идентификатори 44121.13.2, 44121.13.3, 44121.13.4, 44121.13.9, 44121.13.12, 44121.13.13, 44121.23.15, 44121.23.16, 44121.23.17, 44121.23.19, 44121.24.4, 44121.24.35, 44121.24.54, 44121.24.56, 44121.24.57, 44121.26.27, 44121.30.27, 44121.32.14, 44121.37.15, 44121.38.8, 44121.38.24, 44121.38.26, 44121.40.32, 44121.41.5, 44121.41.14, 44121.42.17, 44121.42.26, 44121.44.1, 44121.44.4, 44121.44.5, 44121.48.5, 44121.49.2, 44121.49.3, 44121.50.77, 44121.53.3, 44121.57.8, 44121.57.11, 44121.67..1, 44121.67.12, 44121.67.24, 44121.67.28, 44121.67.29, 44121.67.32, 44121.131.1, 44121.135.1, 44121.136.1, 44121.137.1, 44121.138.1, 44121.140.1 и 44121.141.1 по одобрени кадастрална ката и кадастрална регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Възложител: „АГРО ФАРМ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 204012009

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кланица, цех за стерилизация на месо, склад за фураж и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №81/2018 г.

Възложител:„ЗЛАТЕН РОЖЕН“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ 207,603 дка, находящи се в землището на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №80/2018 г.

Възложител:„АЙ ТИ СИ МЛАДОСТ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда с четири надземни и един подземен етаж в поземлен имот с идентификатор 02676.15.36, местност „Гуровица“, община Банско, област Благоевград“ и инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради и хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.14.6, местност „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение №79/2018 г.

Възложител:С.А. и Г.А.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на десет броя жилищни сгради и път за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.130.18 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“