Съдържание

Посетители

В момента има 666  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2019 г.

Решение №59-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Складова база за скални материали в поземлен имот с идентификатор 24267.112.4 в местността Раставица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 24267.112.4 в местността Раставица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: Ш.  И. П.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №58-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №58-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Резервоар за минерална вода на КЕИ №8 и Сондаж №6 на Находище на минерална вода „Сандански“ - ИДС, гр. Сандански, за захранване на малък басейн (до 100 куб. м) към предвиден за изграждане обект: „Жилищна сграда - къща за гости“ в поземлен имот с идентификатор 65334.226.7844 в местността Чинар куши по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 65334.226.7844 в местността Чинар куши по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: „ДИВА БОРОВИНКА“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №57-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №57-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на два броя търговски обекта в поземлен имот с идентификатор 37472.42.66 в местността Погорник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, включително и птици, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 37472.42.66 в местността Погорник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград; защитени зони BG0001030 „Родопи - Западни“ и BG0002076 „Места“

Възложител: Е. Е. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №56-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 05606.30.16 в местността Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 05606.30.16 в местността Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: И. А. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №55-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №55-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на овощни насаждения от сливи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 004714, местност „Полето“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”

Възложител: С. В. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №54-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №54-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Определяне на прилежаща площ за обект „Вилна сграда“ съставляваща имот с номер 053016 по картата на възстановената собственост за землището на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 87802.53.16 по актуалната към момента одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.53.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: Е. Г. В.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №53-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 31139.1.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 31139.1.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002072 “Мелнишки пирамиди”

Възложител: О. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.