Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №92/2018

Изх. №396(1)/08.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда с магазин и център по дентална медицина в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9938 (УПИ II - 1542, кв. 53 А по плана на гр. Петрич) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„Д-Р КРУМ ЯКИМОВ ИППМПДМ“ ЕООД, ЕИК 201785584

Прочети още...

Съобщение №91/2018

Изх. №325(1)/09.02.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – план регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 40912.103.14 в местността Долни лозя по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, който да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ І 103014 и да се отреди за „Производствено-складови дейности“

Възложител:„ЕЛИКСИР ФРУИТ“ ЕООД ЕИК 203880999

Прочети още...

Съобщение №90/2018

Изх. №415(1)/07.02.2018 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за имот №258013, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН АНГЕЛОВ

Прочети още...

Съобщение №89/2018

Изх. №398(1)/07.02.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 088019, находящ се в местността Коматор, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил – собственост на наследниците на Славе  Барилски“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА СЛАВЕ БАРИЛСКИ

Прочети още...

Съобщение №88/2018

Изх. №217(4)/07.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение каптиран естествен извор изграден в имот с номер 000424, землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград за водоснабдяване на бензиностанция и заведение за бързо хранене, изградена в имот с номер 000394, землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „КАРЕЛИЯ 2011“ ООД, ЕИК 200944838

Прочети още...

Съобщение №87/2018

Изх. №367(1)/06.02.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 040044 в местността Чукаре, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на Благо  Марков“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА БЛАГО МАРКОВ

Прочети още...

Съобщение №86/2018

Изх. №277(3)/05.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 10 м в поземлен имот с номер 018002 в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ОАЗИС-А-ВАСИЛ АНГЕЛОВ“, ЕИК 040206816

Прочети още...