Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Списък на администратвните услуги

Списък на административните услуги

img15467906

 

 

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БЛАГОЕВГРАД


 
 
I. Списък на услугите в направление "ЕО и ОВОС"
 
Уникален идентификтор Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на административната услуга  Образци
Необходими документи Такси Срок
339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда чл.95 ал.1 от ЗООС 1. Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредбата за ОВОС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение по смисъла на т. 20 от ДР на ЗООС.
3. Картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб, в зависимост от вида на ИП.

Няма 14 дни  образец
1615 Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.) съгласно чл.93, ал.4 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.), заявление по образец 500 лв. по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ 30 дни

образец

образец обществен достъп

Информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС

2195 Издаване на решение по ОВОС чл.99, ал.2 от ЗООС, (ДВ 91/2002 г с изм.) съгласно раздел ІІІ глава VI от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм. ) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003г.); Заявление по образец; 1200 лв. - при процедури по задължителна ОВОС
700 лв. - при процедури след решение, с което е преценено да не се извърши ОВОС
по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ
45 дни след провеждане на общественото обсъждане


образец

образец обява

нова обява

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка 1. Уведомление за план/програма по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО
2. Задание за изработване на плана/програмата или тяхно изменение в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата.
3. ВиК и ел. схеми, вкл. и обяснителни записки към тях.
4. Координати на чупките на имота.
5. Координати на мястото на изграждане на собствен водоизточник.
6. Предварителни договори с ВиК, „Напоителни системи“, дружества, притежаващи разрешително за третиране на битови опдадъчни води от изгребни ями.
14 дни образец
1389 Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми чл.81, ал.1 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.) заявление по образец 400 лв. по чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ 30 дни, чл.85, ал.5 от ЗООС

образец искане

образец уведом.

2468 Издаване на становище по ЕО на планове и програми глава 5 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми по чл.23. ал.1. по Наредба за ЕО Искане за издаване на становище по ЕО 600 лв. по чл. 1, ал. 5, т. 3 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ 30 дни, чл.85, ал.5 от ЗООС  образец
 
 
II. Списък на услугите в направление "Биологично разнообразие, защитени тертории и зони"
 
Уникален индентификатор
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на административната услуга  Образци
Необходими документи Такси срок
2244 Издаване на Регистрационни карти на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) чл.31 от ЗБР Заявление, съгласно чл.91 от ЗБР няма до 5 дни от постъпване на заявлението или до 20 дни при нужда за уточняване на обстоятелствата

заявление за ед. екземпляри

заявление за регистрация на група екземпляри

 2797 Регистрация на диви животни чл.22, ал.1 и чл.22а от ЗЗЖ Заявление по образец Няма до 14 дни от постъпване на заявлението образец
1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения по чл.31, ал.6 от ЗБР, с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони  чл.31 от ЗБР

Уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС за ИП

Уведомление за план програма проект чл.10 от Наредбата за ОС,

Общо уведомление

280 лв. по чл. 22, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ  30 дни

образец 1

образец 2

 

1382 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения  Чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС  уведомление  няма  до 14 дни

образец 1

образец 2

образец 3

1845 Съгласуване на дейности в защитените територии, извън националните паркове, ако липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по глава четвърта от ЗЗТ  §7 от ДР на ЗЗТ във връзка със Заповед № РД-675/03.09.2014 г. на министъра на околната среда и водите образец на заявление до 14 дни  образец
 
III. Списък на услугите в направление "Опазване чистота на атмосферния въздух и вредни физични фактори"
 
Уникален идентификатор
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на административната услуга  Образци
Необходими документи Такси срок
2245 Съгласуване на обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания чл. 7, ал. 3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. 1. Заявление (свободен текст) с описание на обхвата, методите и средствата за измерване при извършване ни собствени непрекъснати измервания;

2.Документация, съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

няма 14 дни
724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници 1. Заявление (свободен текст) с описание на броя и разположението на точките за вземане на проби/извадки, за извършване на периодични и контролни измервания;

2. Схема на разположението и броя на точките на проби/извадки, при извършване на собствени периодични и контролни измервания.

няма 14 дни
524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при собствени периодични измервания. 1. Заявление (свободен текст) с описание на размерите на точките за вземане на проби/извадки, използвани при собствени периодични и контролни измервания  няма 14 дни
514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания чл. 13 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при собствени периодични измервания. 1. Заявление (свободен текст) с описание на броя и разположението на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания;

2. Схема на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

няма 14 дни
Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени периодични измервания чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници 1. Заявление (свободен текст)

2. Доклад за резултатите от собствени периодични измервания

Забележка:

1) Доклада се представя в 1 екземпляр, на хартиен и на електронен носител;

2) неразделна част от Доклада са Протоколите от изпитване от Акредитирана лаборатория, както и нейният Сертификат за Акредитация;

няма 14 дни образец
309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания чл.50, ал.3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници В РИОСВ се внасят месечните доклади и годишен доклад за резултатите от собствените непрекъснати измервания - на хартиен и електронен носител. няма 14 дни
556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации 1. Заявление (свободен текст)

2. Схема за намаляване на емисиите на летливи органични съединения

няма 14 дни
526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне неорганизирани емисии чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации Заявление (свободен текст), съдържащо техническа и икономическа обосновка.  няма 14 дни
1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии чл. 6, ал. 4 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации 1.Заявление (свободен текст)

2. Схема за намаляване на емисиите

Няма 14 дни
1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации 1.Заявление (свободен текст)

2.План за управление на разтворители

 Няма  14 дни
 2523 Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители чл. 30л от Закон за чистотата на атмосферния въздух Заявление по образец, като към него се прилагат:

1.ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус (когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя и в легализиран превод на български език);

2. технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията;

3. документ за платена такса за регистрация.

Забележка:Всички документи, по настоящото заявление, да бъдат представени на хартиен носител и в електронен формат, или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.

158 лв.

(на основание чл.17а от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г, с всички посл. изм. и доп.

14 дни образец
Вписване на промяна в обстоятелствата в публичният регистър на инсталации, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите с издадено комплексно разрешително по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда чл. 30л, ал. 12 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн. Дв, бр. 45/1996г. с посл. изм. и доп.)

Забележка: Съгласно § 1.т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗЧАВ „Промяна в обстоятелствата“ e промяна в суровини , технологични процеси,на оператора на инсталацията,на адреса на инсталацията.

Заявление по образец, като към него се прилагат:

1. ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус (когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя и в легализиран превод на български език);
2. технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията
3. документ за платена такса за вписване на промяна в обстоятелствата.

Забележка:Всички документи, по настоящото заявление, да бъдат представени на хартиен носител и в електронен формат, или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление

60 лв.

(на основание чл.17а от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г, с всички посл. изм. и доп.)

14 дни образец
3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации (СГИ) чл. 9г, ал. 4 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн. Дв, бр. 45/1996г. с посл. изм. и доп. Заявление по образец, като към него се прилагат:

1. За чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус (когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя и в легализиран превод на български език);

2. Информацията и документите за инсталацията по чл.9г, ал.3, т.1 – 8 и т.13 от ЗЧАВ;

3. Документ за собственост/ползване (нотариален акт, договор за наем и др.) на инсталацията;

4. Други.

190 лв. (на основание чл.17б, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, бр.39/2011г., изм. и доп. бр.3/2018г.) 14 дни образец
За вписване в регистъра на промяна и издаване на Удостоверение за актуално състояние на СГИ. чл.9г, ал.14 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. Дв, бр. 45/1996г. с посл. изм. и доп.) за вписване на промяна в обстоятелствата по чл.9г., ал.13 от ЗЧАВ в регистъра по чл.9г, ал.2 от ЗЧАВ Заявление по образец, като към него се прилагат:
1. За чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус (когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя и в легализиран превод на български език);
2. Документи, удостоверяващи промяната в обстоятелствата за средната горивна инсталация.
70 лв. (на основание чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, бр.39/2011г., изм. и доп. бр.3/2018г.) 14 дни образец
Оценка на Доклади за резултатите от собствени периодични измервания на показателите на шум излъчван в околната среда от промишлени източници съгласно чл.30 от Наредба №54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от чл. 30 от Наредба №54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн., ДВ, бр.3/11.01.2011 г.). 1. Представяне на Доклад от собствени периодични измервания на показателите на шум излъчван в околната среда от промишлени източници

Забележка:

1) Доклада се представя в 1 екземпляр, на хартиен и на електронен носител;

2) неразделна част от Доклада са Протоколите издадени от Акредитирана лаборатория, извършила мониторинга, както и нейният Сертификат за Акредитация; 3) Заверена скица/схема напроизводствената площадка на обекта с обозначени точки на мониторинг.

няма 14 дни образец
 
 
IV. Списък на услугите в направление "Химични вещества"
 
 

Уникален идентификатор

Наименование на административната

услуга

Правно основание Процедура за извършване на административната услуга Образци
Необходими документи Такси Срок  
2522 Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал Закон за опазване на околната среда - чл. 106, ал. 2

 

Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, във формàта на Приложение № 2 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

200 лв.

На основание чл. 3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., изм., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) за издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА

14 дни Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
 
 V. Списък на услугите в направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
 
Уникален идентификатор
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на административната услуга  Образци
Необходими документи Такси срок
1609 Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)

Заявление по образец, съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО

Документи по чл.69 от ЗУО

200 лв. за всяка площадка съгл. чл.12 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 2 месеца образец
2752 Изменение и/или допълнение на разрешение за дейности с отпадъци чл.73, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)

Заявление по образец, съгласно чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО

Документи по чл.68 и чл.69 от ЗУО

50 лв. съгл. чл.12 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 200 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.12 ал.3 от ПМС № 136/2011г. 1 месец образец
2527 Издаване на решение за прекратяване действието на разрешение за дейности по третиране на  отпадъци чл.72, ал.3, т.2 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.72, ал.3 и т.2 от ЗУО  14 дни образец
927 Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци чл.35, ал.3 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО 100 лв за всяка площадка съгл.чл.13 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 14 дни образец
2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 100 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.13 ал 3 от ПМС № 136/2011г. 14 дни образец
719 Извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по транспортиране на отпадъци чл.35, ал.3 и 5 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО 180 лв. съгл. чл.13 ал.1 т.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни образец
2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни  образец
3042 Прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци чл.80, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.80, ал.1 от ЗУО  образец
723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците – по образец, в два екземпляра за всеки код  Няма 14 дни  образец
723.1 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците чл.17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците – по образец, в два екземпляра за всеки код  Няма 14 дни  образец
2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък чл.21, ал.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Уведомление по образец и утвърдения от РИОСВ – Благоевград работен лист за отпадъка, чието образуване е преустановено  Няма  30 дни  образец
 2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъци Чл. 35 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) Документация от основното охарактеризиране Няма 30 дни

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт Наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт - чл. 17 Становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт Няма 30 дни