Съдържание

Посетители

В момента има 432  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №129/2018

Изх. №580(3)/26.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на търговско-складова база и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.35.6, местност „Чикуто-Ш.18“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „БТМ+“ ООД

Прочети още...

Съобщение №128/2018

Изх. №579(1)/26.02.2018 г.

Проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 17395.64.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“.

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №127/2018

Изх. №576(1)/26.02.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с номера 000062, 017001 и 059013 в землището на с. Смолево, община Якоруда, област Благоевград – частна собственост на наследниците на Муса Илански“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА МУСА ИЛАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №126/2018

Изх. №708(1)/23.02.2018 г.

Изменение на бизнес план „Отглеждане на зайкини-майки в поземлен имот с идентификатор 04279.139.19 по КК и КР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ финансиран по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

Възложител: ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА

Прочети още...

Съобщение №125/2018

Изх. №674(1)/23.02.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 254016 в местността Вечеровен, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на Георги Самарджиев“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ГЕОРГИ САМАРДЖИЕВ

Прочети още...

Съобщение №124/2018

Изх. №495(1)/23.02.2018 г.

Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2018 г. в гори, собственост Рилска света обител – отдели, подотдели 1014 „н“, 1070 „б“, 1075 „в“, 1075 „е“, 1075 „у“, 1077 „а“, 1078 „а“, 1078 „в“, 1078 „г“, 1078 „д“, 1086 „а“, 1086 „б“, 1086 „в“, 1086 „г“, 1303 „а“, 1303 „б“, 1303 „в“, 1303 „г“, 1303 „и“, 1303 „к“, 1303 „п“, 1303 „с“, 1303 „8“ и 1304 „б“

Възложител: РИЛСКА СВЕТА ОБИТЕЛ

Прочети още...

Съобщение №123/2018

Изх. №439(3)/23.02.2018 г.

инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване на група Рила-Кочериново с водоизточник р. Ломница“

Възложител: ОБЩИНА РИЛА

Прочети още...