Съдържание

Посетители

В момента има 542  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №7/2018

Изх. № 3577(6)/05.01.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 04279.28.101, местност „Карамихайлов бунар- Ш.44“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: СТЕФАН СТОИЛОВ, АНКА СТОИЛОВА

Прочети още...

Съобщение №6/2018

Изх. № 4065(1)/04.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в имот с № 53.286 по плана на новообразуваните имоти на местност „Смирковица“, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: EМИЛ ГЕОРГИЕВ

Прочети още...

Съобщение №5/2018

Изх. № 4043(1)/04.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в имот с № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: ГАНЧО ХАНДЖИЙСКИ

Прочети още...

Съобщение №4/2018

Изх. № 4039(1)/03.01.2018 г.

инвестиционно предложение: „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

Прочети още...

Съобщение №3/2018

Изх. № 3848(3)/03.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Корекция на р. Бела река – І-ви участък (част от поземлен имот с идентификатор 61813.756.334 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград)“

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №2/2018

Изх. № 3187(7)/03.01.2018 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 04279.131.1 по одобрен кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му „за складова база и паркинг за тирове“

Възложител: ГЕРГАНА АНГЕЛОВА

Прочети още...