Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Севезо

АКТУАЛНО :
МОСВ/Превантивна дейност/Химични вещества/Севезо/ актуално

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:
МОСВ/Превантивна дейност/Химични вещества

УКАЗАНИЯ/РЪКОВОДСТВА :
МОСВ/Превантивна дейност/Химични вещества/Севезо/указания-ръководства/

 

РЕШЕНИЯ ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – БЛАГОЕВГРАД ПО ГЛ. 7, РАЗДЕЛ І ОТ ЗООС:

Наименование на оператора и предприятието (в т.ч. адрес на управление на оператора и адрес на предприятието) № на Решение на директора на РИОСВ - Благоевград Дата на Решение на директора на РИОСВ - Благоевград Решение на директора на РИОСВ – Благоевград (като прикачен файл) Дата на влизане в сила на решението по чл.106, ал 4 от ЗООС Дата на обжалване решението по чл.106, ал 4 от ЗООС

 

ОБЯВИ ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 106, АЛ. 2 ОТ ЗООС:
- няма публикувани обяви

ОБЯВИ ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ. 106, АЛ. 4 ОТ ЗООС:
- няма публикувани проекти

АРХИВ НА РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 106, АЛ. 4 ОТ ЗООС
- няма публикувани решения


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 111, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗООС :
МОСВ/Превантивна дейност/Химични вещества/Севезо/регистър/

ПРОВЕРКИ НА СЕВЕЗО ОБЕКТИ
Периодично /веднъж годишно /
Дати на последните проверки на предприятия класифицирани с нисък рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I на ЗООС.

 

№ по ред Дата на последна проверка Наименование на предприятието Местоположение на предприятието Класификация на предприятието
1

02.05.2019г.

Петролна база „Товарище и разтоварище на петролни деривати“ с оператор „БМВ 2000“ ООД, гр. Благоевград гр. Благоевград ПНРП
 2  27.05.2020 г.  Петролна база „Товарище и разтоварище на петролни деривати“ с оператор „БМВ 2000“ ООД,
гр. Благоевград
 гр. Благоевград  ПНРП
3 21.06.2021 г. Петролна база „Товарище и разтоварище на петролни деривати“ с оператор „БМВ 2000“ ООД,
гр. Благоевград
гр. Благоевград  ПНРП
 4 28.10.2022 г. Петролна база „Товарище и разтоварище на петролни деривати“ с оператор „БМВ 2000“ ООД,
гр. Благоевград
гр. Благоевград  ПНРП
5 30.10.2023 Петролна база „Товарище и разтоварище на петролни деривати“ с оператор „БМВ 2000“ ООД,
гр. Благоевград
гр. Благоевград ПНРП

 

На територията на РИОСВ-Благоевград няма съществуващи предприятия класифицирани с висок рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I на ЗООС.

На територията на РИОСВ-Благоевград има едно съществуващо предприятие класифицирано с нисък рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I на ЗООС

Страница на оператора: http://www.bmv2000.com