Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Класификация на отпадъците

Битови отпадъци
Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост
Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива
Отпадъци от неорганични химични процеси
Отпадъци от опаковки; абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла
Отпадъци от органични разтворители, хладилни агенти, двигателни и ракетни горива
Отпадъци от органични химични процеси
Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали; от хидрометалургия на цветни метали
Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития
Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства
Отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на природен газ и пиролиза на въглища
Отпадъци от селското стопанство, производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
Отпадъци от строителство и събаряне
Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции
Отпадъци от термични процеси
Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси
Отпадъци от фотографската промишленост
Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност
Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка