Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-49-РС/15.07.2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 24 991,53 лв. (двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и един лева и петдесет и три стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2156/18.06.2021 г. и вх. №2156(2)/07.07.2021 г.

 

Прочети още...

Решение № БЛ-48-РС/28.06.2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 11 500 лв. (единадесет хиляди и петстотин лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2157/18.06.2021 г.

 

Прочети още...

Решение № БЛ-48-РС/2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 130 783,31 лв. (сто и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и три лева и тридесет и една стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1533/20.04.2021 г.

Отказвам предоставянето на сума в размер на 267 332,40 лв. (двеста шестдесет и седем хиляди триста тридесет и два лева и четиридесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1533/20.04.2021 г. и вх. №1533(2)/12.05.2021 г.

Прочети още...

Заповед №2/2021 г.: Разрешавам намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата, за отчетната 2021 година, на Община Петрич, с Булстат: 000024916, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №24, представлявана от Димитър Петров Бръчков – кмет,

Прочети още...