Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-15-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване с магазини, офиси, заведение за хранене и отделно от многофункционалната сграда за обществено обслужване като самостоятелен обект – магазин за строителни материали в поземлен имот с идентификатор 40052.28.76, местност Беглико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Б. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда и сондажен кладенец в имот 83.499 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калеовци“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Монтиране на поставяем обект - мини мандра за производство на млечни продукти с дневен капацитет 500 литра овче мляко в поземлен имот с идентификатор 38532.200.235 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград и монтиране на фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 75.201 kW за нуждите на предвидената за поставяне мини мандра в същия имот“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕКОМИЛК БГ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг в поземлени имоти с идентификатори 43606.9.571 и 43606.9.572 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен за обслужване на хотелски комплекс, изграден в имот с идентификатор 43606.12.128 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен и изграждане на соларен парк в поземлен имот с идентификатор 43606.12.132 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград за нуждите на хотелския комплекс“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕКОЛУКСВИЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и сондажен кладенец с дълбочина 35 - 40 м в поземлен имот си идентификатор 14341.27.54 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: К. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Оползотворяване на отпадъци (трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири) в съществуващ дърводелски цех, находящ се в поземлен имот с идентификатор 30702.77.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РИЛЕС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност Янколова река по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПРАКТИКЪЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението