Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ОВОС

БД-06-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, склад за съхранение на селскостопанска техника, ремонтна работилница, складове за промишлени стоки с магазини за промишлени стоки и паркинг в поземлен имот с идентификатор 57159.55.8, местност Под междата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. М. и др.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Подмяна на циклонна сушилня в съществуващ цех за пелети, находящ се в поземлени имот с идентификатор с 61813.790.167 (УПИ І, кв. 3 по плана на „Зона за стопанска инициатива - 5-ти километър) по одобрените кадастрална и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и оползотворяване на дървесен отпадък (трици, чипс, изрезки) на обекта“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Д. Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на обект: Производствена сграда за метални тръби и профили с административна и битова част в УПИ 142.27, имот с идентификатор 56126.142.27, местност Караач по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич (КККР), чрез присъединяване на имоти с идентификатори 56126.142.5, 56126.142.6, 56126.142.7, 56126.142.9, 56126.142.13, 56126.142.19, 56126.142.25 по КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ , което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ИГМ-ТРЕЙД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивиране на клетка № 3 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци (РДНИО) на община Петрич в поземлен имот с идентификатор 56126.44.109, местност Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 57176.209.5, местност Нишан Таши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: И. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Други стопански дейности, включително съхранение на електроенергия в поземлени имоти с идентификатори 20780.41.19, 20780.41.30, 20780.41.54 и 20780.44.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението