Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Обявени обществени поръчки

Обществени поръчки

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, ПОДАДЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „Осигуряване на информация и публичност при изпълнението на проект „Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ „Рупите" по миграционния път на птиците, екокоридор „Виа Аристотелис" и за класирането на участниците

 

ОБЯВЛЕНИЕ


Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Осигуряване на информация и публичност при изпълнението на проект „Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ „Рупите" по миграционния път на птиците, екокоридор „Виа Аристотелис" и за класирането на участниците (публикувана с публична покана в Регистъра на обществените поръчки № 9030982/23.06.2014 г.)


На основание отразени резултати в протокол за работата на работната група от длъжностни лица, назначена със Заповед № ОП-6/01.07.2014 г. за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Осигуряване на информация и публичност при изпълнението на проект „Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ „Рупите" по миграционния път на птиците, екокоридор „Виа Аристотелис", обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер №9030982/23.06.2014 г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

 

ОБЯВЯВАМ


І. Класирането на участниците на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Осигуряване на информация и публичност при изпълнението на проект „Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ „Рупите" по миграционния път на птиците, екокоридор „Виа Аристотелис", както следва:

  1. На първо място офертата на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД, ЕИК 201557566, с предложена цена за 19450,00 лева без ДДС.
  2. На второ място офертата на ЕТ „ЙОНА МАВРЕВСКА", ЕИК 101708373, с предложена цена 22400,00 лева без ДДС.
  3. На трето място офертата на „АГЕНЦИЯ.НЕТ" ЕООД, ЕИК 200714748, с предложена цена 26500,00 лева без ДДС.

ІІ. Отстранени участници:
1. „Вамо" ООД, със следните мотиви:
А) Констатираните несъответствия в документите за подбор - участникът не е представил списък на документите, съдържащи се в офертата, изискуем по т. 4.2.1 от указанията за подготовка на офертата. По т. 4.2.6 от същите участникът е представил само автобиография на ръководител на екипа. Не са представени професионални автобиографии (Образец № 5) на останалите четири експерти, посочени в екипа за изпълнение на поръчката.

 

ІІІ. Определен за изпълнител: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД

 

инж.ТАТЯНА ДУКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ. 101а и сл. ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Изработване на аудио-визуални произведения за защитените територии резерват „Соколата", резерват „Конгура", резерват „Али ботуш", резерват „Ореляк" и поддържан резерват „Тъмната гора“

Публична покана

Документация към публичната покана

Образци към документацията

- образци от №1 - до №8

- образец  №9 - проект на договора

 

 

Отваряне на Плик №3 „Предлагана цена“ за обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на дейности за възстановяване на приоритетни и други хабитати (91ЕО, 92АО, 92СО и 92DO) в защитена местност „Рупите“  

 

Съобщение до участниците

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (опростени правила по чл. 14, ал. 3 от ЗОП) ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на дейности за възстановяване на приоритетни и други хабитати (91ЕО, 92АО, 92СО и 92DO) в защитена местност „Рупите“  

Решение за откриване - изтегли от ТУК

Обявление - изтегли от ТУК