Съдържание

Посетители

В момента има 235  гости и няма потребители и в сайта

Обявени обществени поръчки

Обществени поръчки

Профил на купувача в Националната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки /ЦАИС ЕОП/


Процедура за провеждане обществена поръчка по реда на чл.20, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП – Публично състезание с предмет „Преустройство и ремонт на част от първи етаж на сграда с идентификатор 04279.621.34.1 по КККР на гр. Благоевград за администрацията на РИОСВ – Благоевград“

 

„Преустройство и ремонт на част от първи етаж на сграда с идентификатор 04279.621.34.1 за администрацията на Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград“

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет „Доставка на 1 (един) брой фабрично нов пътнически микробус /8+1 места/ за нуждите на РИОСВ – Благоевград“

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет "Доставка на 1 брой фабрично нов лек високопроходим автомобил за нуждите на РИОСВ - Благоевград"